Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Ο Υπουργός Υγείας ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ Α) ΤΗΝ Γ.Υ.39Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ & Β) ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, με την υπ Αριθμ. Γ1/Γ.Π.οικ.24834 Κατάργηση της αριθμ. οικ. 62752/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013).
στις 17 Απριλίου  2015 δημοσιεύθηκε στο 
7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρ.Φύλλου 627/17 Απριλίου 2015 
στο σημείο;   
7241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

η παρακάτω υπουργική απόφαση 
..........................

να σχολιάσουμε ότι
η αρχική εμφάνιση της ΓΥ39Α έχει υπογραφή στις 02 Απριλίου 2012 
Η νέα κ τελική κατάργησή της έχει υπογραφή στις 02 Απριλίου 2015 
ΑΚΡΙΒΩΣ τρία χρόνια μετά.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
........................... 
Αριθμ. Γ1/Γ.Π.οικ.24834 (6)


Κατάργηση της αριθμ. οικ. 62752/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:


1. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29, Α΄).


2.  Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 

3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄).


4. Την υπ’ αριθμ. Υ104 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου.» (ΦΕΚ 309 Β΄).


5. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 22988/27−03−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 487 Β΄).


6. Το Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.


7. Τις διατάξεις του Ν. 3991/2011 «Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».


8. Τις διατάξεις του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση− Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις».


9. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ Α΄ 273).


10. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89, Α΄) και ιδίως το άρθρο 43.


11. Το Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ.Α΄, 2014).


12. Την υπουργική απόφαση ΓΥ/39Α «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων (ΦΕΚ 1002 /Β΄/ 2012).


13. Την υπουργική απόφαση Γ.Π. οικ. 39728/Ί3 (ΦΕΚ 1085/ Β΄ / 30 −4−2013).


14. Την υπουργική απόφαση 62752/01−07−2013 (ΦΕΚ 1652Β΄ /4−7−2013).


15. Την υπ’ αριθμ. 60/1−4−2015 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.


16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 

αποφασίζουμε:


Καταργούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 62752/1−7−2013 (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013) απόφαση, η οποία επανέφερε σε ισχύ την Υγειονομική Διάταξη ΓΥ/39Α «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων (ΦΕΚ 1002/Β΄/2012).Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.Αθήνα, 2 Απριλίου 2015


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.