Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Daniel Wolfe-GILEAD-Beyond the Hype : PREP for People Who Inject Drugs / Η προφυλακτική χρήση αντιρετροϊκής αγωγής στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Τοξικών Ουσιών.

Βρήκαμε στο Δίκτυο την παρακάτω ανάρτηση /άρθρο και δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις παρακάτω "ειρωνικές" σκέψεις:

Γιατί να δίνουμε στους χρήστες τοξικών ουσιών σύριγγες και να τους παραπέμπουμε στην απεξάρτηση για να μην μολυνθούν από τον HIV
Nα τους δίνουμε φάρμακα της GILEAD
Nα πάρουν κι αυτοί tenofovir πριν κάνουν κοινή χρήση! 

Γιατί να τους δώσουμε σύριγγες; 
Μετά τους ομο/αμφιφυλόφιλους άνδρες που μπορούν να πάρουν tenofovir αντί να βάλουν προφυλακτικό, και οι χρήστες! 
...................................
Ας δούμε σοβαρότερα την πρόταση πρόβλημα, όπως αυτό προκύπτει όπως και το ποιοί το ανέδειξαν.. 
...................................
Κάποιοι σαν τον Daniel Wolfe εκφράζουν εδώ και καιρό τις αντιρρήσεις του για τις πολιτικές υγείας/πρόληψης που προτείνει η γνωστή εταιρεία που αίρει το όνομά της από τη Βίβλο[1][1] και που οδηγούν σταθερά στη χορήγηση των φαρμάκων της και για να προλάβει κανείς τη λοίμωξη..
Αυτό που ΜΑΣ προβληματίζει είναι η στάση του CDC.
…………………….

Director of the International Harm Reduction Development Program, 
Open Society Foundations
Διευθυντής του διεθνούς προγράμματος για την ελαχιστοποίηση της βλάβης,  
Open Society Foundations
.....................................
Beyond the Hype: PrEP for People Who Inject Drugs
Posted: 06/14/2013 4:54 pm

The clinical trial finding that a once-daily pill halved HIV infection among people who inject drugs in Thailand is an important development in HIV prevention science, and brings welcome attention to a group often excluded from clinical trials.

Τα ευρήματα κλινικών μελετών που έγιναν στην Ταϋλάνδη με τη χορήγηση ενός χαπιού την ημέρα για την πρόληψη της HIV λοίμωξης, είναι μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη στο χώρο της πρόληψης

The Bangkok Tenofovir Study was the first study of its kind examining a once-a-day HIV prevention method known as PrEP, or pre-exposure prophylaxis, among a population of injection drug users in Thailand. 
The study gave a single tenofovir pill, along with counseling and risk reduction education to half of study participants, and offered placebo and counseling and risk reduction to the other half. 
Results showed overall reduction of almost 50 percent among those who received the medicine, and reduction of 74 percent for those who adhered best to the daily regimen.
Η μελέτη της Bangkok για το tenofovir ήταν η πρώτη μελέτη του είδους της που εξετάζει τη χορήγηση της PrEP (χορήγηση προφυλακτικής αγωγής πριν την έκθεση) μεταξύ χρηστών στην Ταϋλάνδη. 
Σε ομάδα χρηστών προσφέρθηκε ένα χάπι tenofovir με συμβουλευτική και εκπαίδευση στη μείωση της βλάβης και σε ομάδα ελέγχου χάπι placebo με συμβουλευτική και εκπαίδευση στη μείωση της βλάβης. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν μείωση κατά 50% των λοιμώξεων σε όσους έπαιρναν το φάρμακο και κατά 74% σε αυτούς που είχαν την καλύτερη συμμόρφωση. 

While the results of this study are striking, so is the difficulty of assessing the relevance of these clinical trial results for most of the world.

Ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης είναι εντυπωσιακά, εξίσου σημαντική είναι η δυσκολία εκτίμησης της σχέσης αυτών των αποτελεσμάτων με την πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο.

Firstly, this study had an ethical obligation to compare the pharmaceutical intervention with needle and syringe programs -- the recognized standard for HIV prevention among people who inject drugs. 
This standard was not observed, since the government in Thailand fails to offer needles and syringes through government programs. 
The omission means we lost a real opportunity to see how this daily pill compared to standard harm reduction services.

Η μελέτη είχε μια ηθική υποχρέωση να συγκρίνει τη φαρμακευτική παρέμβαση με τα προγράμματα διανομής συριγγών/βελονών – το αναγνωρισμένο στανταρ πρόληψης της  HIV λοίμωξης μεταξύ των χρηστών.
In countries where people who inject drugs do not even have access to antiretroviral treatment, translating the results of this clinical trial present a number of challenges. 
Trial participants were paid to come to the clinic and take medicine -- ordinary patients are not. 
For injecting drug users in many countries, going for an HIV test or even admitting that you have used drugs can result in the addition of your name to government registries shared with police.
PrEP would require at least quarterly HIV testing for people who inject drugs offered the medicine.

Σε χώρες που οι ΧΕΝ δεν έχουν πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία, τα αποτελέσματα αυτης της μελέτης παρουσιάζουν πολλές προκλήσεις. 
Οι συμμετέχοντες πληρώθηκαν για να έρθουν στην κλινική και να πάρουν τα φάρμακα –ενώ οι κανονικοί ασθενείς όχι. 
Για τους ΧΕΝ σε πολλές χώρες το να κάνουν HIV τεστ ή και να αποδεχθούν οτι έχουν κάνει χρηση μπορεί να καταλήξει στο να προστεθεί το όνομά τους σε αρχεία της κυβέρνησης που έχει πρόσβαση και η αστυνομία. 
Η PrEP θα απαιτούσε έλεγχο των ΧΕΝ για τον HIV τουλάχιστον ανά τετράμηνο.

This trial relied primarily on directly observed therapy, meaning that most study participants had to come daily to receive the medicines. 
Contrary to Donald McNeil's misleading assertion in the New York Times that justified this approach by noting that addicts are "notoriously unreliable" and might otherwise sell their medication, this is not a sensible requirement of treatment for people who inject drugs. 
Without building trust or willingness to work with individuals, health services will have no ability to deliver medicines in this way.

Η μελέτη βασίστηκε κυρίως σε επιβλεπόμενη θεραπεία (DOT) πράγμα που σημαίνει οτι οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν την υποχρέωση να προσέρχονται κάθε μέρα για να πάρουν το φάρμακο. 
Αντίθετα με το σχολιασμό του Donald McNeil's στους Τimes της Νέας Υόρκης που δικαιολόγησε αυτή την προσέγγιση σημειώνοντας οτι οι ΧΕΝ δεν είναι αξιόπιστοι και μπορεί να πουλούσαν τα φάρμακα, αυτό δεν είναι λογική απαίτηση για την παροχή θεραπείας στους ΧΕΝ. 
Αντίθετα, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία ώστε οι υπηρεσίες υγείας να επιτύχουν τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση.

The clinical trial also controlled away one of the greatest threats to the health of people who use drugs -- detention and incarceration.
Thailand, for example, forces tens of thousands of people who use drugs annually into compulsory drug "treatment" or prison. 
The Bangkok Tenofovir Study ensured that those imprisoned during the study had continued daily access to medicine. 
This is a great exception to the rule in much of the world, which is interruption of treatment for those imprisoned or detained.

Η κλινική μελέτη είχε επίσης υπό έλεγχο μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία των χρηστών, την κράτηση και τη φυλάκιση.
Η Ταϋλάνδη π.χ. ωθεί ετησίως δεκάδες χιλιάδες χρήστες στην υποχρεωτική θεραπεία ή τη φυλακή. 
Η μελέτη του Tenofovir στην Banghok εξασφάλισε την συνεχή παροχή φαρμάκου ακόμη και στη φυλακή. 
Αποτελεί μεγάλη εξαίρεση σε αυτό που συνηθίζεται στον περισσότερο κόσμο, όπου η θεραπεία διακόπτεται κατά τη φυλάκιση.

PrEP also does nothing to prevent hepatitis C infection, abscesses, endocarditis or other ills associated with contaminated injecting equipment. 
In the US, the Centers for Disease Control and Prevention is urging that PrEP be used in conjunction with other prevention measures such as methadone, and sterile needles and syringes.

Η PrEP επίσης δεν κάνει τίποτα να προλάβει τη λοίμωξη από ηπατίτιδα C,  τα αποστήματα, την ενδοκαρδίτιδα ή άλλα νοσήματα που σχετίζονται με τα μολυσμένα σύνεργα χρηστών.
Στις ΗΠΑ, το CDC πιέζει για τη χρήση της PrEP σε συνδυασμό με άλλα μέτρα πρόληψης όπως η χορήγηση υποκαταστάτων και προγράμματα διανομής συριγγών και βελονών.

This clinical trial was meant to demonstrate efficacy of a medicine -- not to answer all the questions raised by its success
Different kinds of investigation will now be needed to see if prevention in a pill is an idea with practical application, and whether the incentives and flexibilities that helped retain trial participants might also be used to improve HIV services generally for people who inject drugs. 
Without such reform, we should worry about what PrEP might look like in countries like Russia and Thailand, which have demonstrated no willingness to support needle and syringe  programs, but great readiness to punish and incarcerate. 
Pharmaceuticalization of HIV prevention for injecting drug users without corresponding reform in law enforcement and healthcare delivery is in no one's interest, and will result in money wasted, new infections, and lives lost.

Αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε για να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου –όχι για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που εγείρει η επιτυχία του. 
Διαφορετικά είδη διερεύνησης χρειάζονται για να δούμε εαν η πρόληψη με ένα χάπι είναι υλοποιήσιμη ιδέα και εαν όλα τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να παραμείνουν στη μελέτη οι χρήστες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν επι το γενικότερον την παροχή HIV υπηρεσιών εν γένει για τους χρήστες τοξικών ουσιών. 
Χωρίς αυτά τα μέτρα οφείλουμε να ανησυχούμε για το τι μπορεί να σημαίνει η PrEP για χώρες όπως η Ρωσσία και η Ταϋλάνδη που δεν έδειξαν και πολλή προθυμία να υποστηρίξουν προγράμματα διανομής βελονών /συριγγών, αλλά μεγάλη επιθυμία τιμωρητέων συμπεριφορών καθώς και φυλάκισης. 

Η «φαρμακοποίηση» -ας μας επιτραπεί ό όρος-
της HIV πρόληψης για τους ΧΕΝ
χωρίς αντίστοιχη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου και αντίστοιχα της παροχής υπηρεσιών υγείας, 
δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και θα καταλήξει 
σε απώλεια χρημάτων,
νέες λοιμώξεις και 
απώλειες ζωών. 
...............................................................

Εμείς  θα εστιάσουμε:
1.     Για ακόμη μια φορά στις ανήθικες πρακτικές των πολυεθνικών φαρμακευτικών με στόχο την πώληση των προϊόντων τους χωρίς να νοιάζονται για τις συνέπειες μελετών όπως η παραπάνω που σχολιάζει ο Daniel Wolfe
2.     Στην περίεργη σύμπλευση του CDChttp://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2013/PrEP-Study-Press-Release.html
3.     Στην καλλιέργεια της κουλτούρας του φαρμάκου ως πανάκεια, ενώ εντελώς χωρίς αιδώ και σαφώς σκόπιμα, η μελέτη δεν συνέκρινε και δεν ενέταξε (πλην της συμβουλευτικής) τις αποδεδειγμένα αποτελεσματικές πρακτικές πρόληψης της HIV μετάδοσης στους Χρήστες ουσιών.
4.     Στο ότι η μελέτη δεν περιλαμβάνει τον έλεγχο αντοχής σε αυτούς που τελικά μολύνθηκαν και προφανώς έχουν μειώσει τις θεραπευτικές επιλογές τους λόγω της χρήσης του tenofovir ως προφυλακτική αγωγή.
[1] "Gilead" (/ˈɡɪl.i.əd/[1]) σημαίνει ο λόφος της μαρτυρίας (Genesis 31:21)

ΦΏΤΟ από το 2o Θεσσαλονίκη pride / ACTUP HELLAS

Σας ευχαριστούμε.