Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΝΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων για την κατάργηση της ΓΥ 39Α από τον Υπουργό Υγείας Π.Κουρουμπλή. ( η Γ.Υ.39Α είναι γνωστή ως διάταξη ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ενάντια στις οροθετικές)Αθήνα, 21 Απριλίου 2015.Οι υπογράφουσες οργανώσεις, χαιρετίζουμε με μεγάλη ικανοποίηση τη δημοσίευση της κατάργησης της απαράδεκτης Υγειονομικής Διάταξης ΥΓ/39 Α. 

Μια διάταξη η οποία το 2012 είχε οδηγήσει οροθετικές γυναίκες - χρήστριες ενδοφλέβιων ουσιών και θύματα trafficking - σε συλλήψεις, αναγκαστικές εξετάσεις, φυλάκιση και εν τέλει συνεχή διαπόμπευση.Είναι σημαντικό πως η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αντιλήφθηκε τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούσε η εν λόγω διάταξη, τόσο σε επίπεδο ατομικών ελευθεριών όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας. 

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το Υπουργείο αφουγκράστηκε τις συντονισμένες και αδιάκοπες διαμαρτυρίες και συστάσεις των Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων, οι οποίες, από την πρώτη στιγμή, κατέδειξαν την επικινδυνότητα της 39Α και την καταδίκασαν υποστηρίζοντας ενεργά όλα τα θύματά της. Ωστόσο εκκρεμεί η κατάργηση του άρθρου 59 του ν. 4057/2012 καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3172/2003, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες υγείας σε συμμόρφωση της χώρας στις διεθνείς της υποχρεώσεις. Είμαστε στη διάθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ώστε να συμβάλλουμε ως Κοινωνία των Πολιτών στην ουσιαστική προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σεβασμό των δικαιωμάτων ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 

Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να έχουμε έναν ανοικτό διάλογο  για την επίλυση ζητημάτων που υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.Οι οργανώσεις: 


«Κέντρο Ζωής» 


Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή»


Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 


«Act Up» 


 «Praksis» 


στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείς το κείμενο της απόφασης 

http://actupathens.blogspot.gr/2015/04/124834-627522013-1652472013.html

Ο Υπουργός Υγείας ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ Α) ΤΗΝ Γ.Υ.39Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ & Β) ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, με την υπ Αριθμ. Γ1/Γ.Π.οικ.24834 Κατάργηση της αριθμ. οικ. 62752/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013).
στις 17 Απριλίου  2015 δημοσιεύθηκε στο 
7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρ.Φύλλου 627/17 Απριλίου 2015 
στο σημείο;   
7241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

η παρακάτω υπουργική απόφαση 
..........................

να σχολιάσουμε ότι
η αρχική εμφάνιση της ΓΥ39Α έχει υπογραφή στις 02 Απριλίου 2012 
Η νέα κ τελική κατάργησή της έχει υπογραφή στις 02 Απριλίου 2015 
ΑΚΡΙΒΩΣ τρία χρόνια μετά.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
........................... 
Αριθμ. Γ1/Γ.Π.οικ.24834 (6)


Κατάργηση της αριθμ. οικ. 62752/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:


1. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29, Α΄).


2.  Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 

3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄).


4. Την υπ’ αριθμ. Υ104 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου.» (ΦΕΚ 309 Β΄).


5. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 22988/27−03−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 487 Β΄).


6. Το Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.


7. Τις διατάξεις του Ν. 3991/2011 «Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».


8. Τις διατάξεις του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση− Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις».


9. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ Α΄ 273).


10. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89, Α΄) και ιδίως το άρθρο 43.


11. Το Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ.Α΄, 2014).


12. Την υπουργική απόφαση ΓΥ/39Α «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων (ΦΕΚ 1002 /Β΄/ 2012).


13. Την υπουργική απόφαση Γ.Π. οικ. 39728/Ί3 (ΦΕΚ 1085/ Β΄ / 30 −4−2013).


14. Την υπουργική απόφαση 62752/01−07−2013 (ΦΕΚ 1652Β΄ /4−7−2013).


15. Την υπ’ αριθμ. 60/1−4−2015 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.


16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 

αποφασίζουμε:


Καταργούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 62752/1−7−2013 (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013) απόφαση, η οποία επανέφερε σε ισχύ την Υγειονομική Διάταξη ΓΥ/39Α «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων (ΦΕΚ 1002/Β΄/2012).Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.Αθήνα, 2 Απριλίου 2015


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ