Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΝΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων για την κατάργηση της ΓΥ 39Α από τον Υπουργό Υγείας Π.Κουρουμπλή. ( η Γ.Υ.39Α είναι γνωστή ως διάταξη ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ενάντια στις οροθετικές)Αθήνα, 21 Απριλίου 2015.Οι υπογράφουσες οργανώσεις, χαιρετίζουμε με μεγάλη ικανοποίηση τη δημοσίευση της κατάργησης της απαράδεκτης Υγειονομικής Διάταξης ΥΓ/39 Α. 

Μια διάταξη η οποία το 2012 είχε οδηγήσει οροθετικές γυναίκες - χρήστριες ενδοφλέβιων ουσιών και θύματα trafficking - σε συλλήψεις, αναγκαστικές εξετάσεις, φυλάκιση και εν τέλει συνεχή διαπόμπευση.Είναι σημαντικό πως η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αντιλήφθηκε τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούσε η εν λόγω διάταξη, τόσο σε επίπεδο ατομικών ελευθεριών όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας. 

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το Υπουργείο αφουγκράστηκε τις συντονισμένες και αδιάκοπες διαμαρτυρίες και συστάσεις των Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων, οι οποίες, από την πρώτη στιγμή, κατέδειξαν την επικινδυνότητα της 39Α και την καταδίκασαν υποστηρίζοντας ενεργά όλα τα θύματά της. Ωστόσο εκκρεμεί η κατάργηση του άρθρου 59 του ν. 4057/2012 καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3172/2003, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες υγείας σε συμμόρφωση της χώρας στις διεθνείς της υποχρεώσεις. Είμαστε στη διάθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ώστε να συμβάλλουμε ως Κοινωνία των Πολιτών στην ουσιαστική προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σεβασμό των δικαιωμάτων ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 

Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να έχουμε έναν ανοικτό διάλογο  για την επίλυση ζητημάτων που υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.Οι οργανώσεις: 


«Κέντρο Ζωής» 


Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή»


Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 


«Act Up» 


 «Praksis» 


στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείς το κείμενο της απόφασης 

http://actupathens.blogspot.gr/2015/04/124834-627522013-1652472013.html

Ο Υπουργός Υγείας ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ Α) ΤΗΝ Γ.Υ.39Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ & Β) ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, με την υπ Αριθμ. Γ1/Γ.Π.οικ.24834 Κατάργηση της αριθμ. οικ. 62752/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013).
στις 17 Απριλίου  2015 δημοσιεύθηκε στο 
7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρ.Φύλλου 627/17 Απριλίου 2015 
στο σημείο;   
7241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

η παρακάτω υπουργική απόφαση 
..........................

να σχολιάσουμε ότι
η αρχική εμφάνιση της ΓΥ39Α έχει υπογραφή στις 02 Απριλίου 2012 
Η νέα κ τελική κατάργησή της έχει υπογραφή στις 02 Απριλίου 2015 
ΑΚΡΙΒΩΣ τρία χρόνια μετά.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
........................... 
Αριθμ. Γ1/Γ.Π.οικ.24834 (6)


Κατάργηση της αριθμ. οικ. 62752/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:


1. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29, Α΄).


2.  Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 

3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄).


4. Την υπ’ αριθμ. Υ104 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου.» (ΦΕΚ 309 Β΄).


5. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 22988/27−03−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 487 Β΄).


6. Το Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.


7. Τις διατάξεις του Ν. 3991/2011 «Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».


8. Τις διατάξεις του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση− Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις».


9. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ Α΄ 273).


10. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89, Α΄) και ιδίως το άρθρο 43.


11. Το Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ.Α΄, 2014).


12. Την υπουργική απόφαση ΓΥ/39Α «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων (ΦΕΚ 1002 /Β΄/ 2012).


13. Την υπουργική απόφαση Γ.Π. οικ. 39728/Ί3 (ΦΕΚ 1085/ Β΄ / 30 −4−2013).


14. Την υπουργική απόφαση 62752/01−07−2013 (ΦΕΚ 1652Β΄ /4−7−2013).


15. Την υπ’ αριθμ. 60/1−4−2015 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.


16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 

αποφασίζουμε:


Καταργούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 62752/1−7−2013 (ΦΕΚ 1652/Β΄/4−7−2013) απόφαση, η οποία επανέφερε σε ισχύ την Υγειονομική Διάταξη ΓΥ/39Α «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων (ΦΕΚ 1002/Β΄/2012).Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.Αθήνα, 2 Απριλίου 2015


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Αριστερή Συσπείρωση Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ Κειμενο πρός τη νέα διοίκηση του Οργανισμού.
 δημοσιεύουμε από:  

κείμενο που γράφτηκε την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Λοιπόν...νέο ΔΣ  και νέος Πρόεδρος στον ΟΚΑΝΑ.   Το πρώτο ΔΣ με τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.


·       Παραμένει διορισμένο από τον Υπουργό και όχι εκλεγμένο ως θα όφειλε. 

·       Παραμένει χωρίς εκπρόσωπο των εργαζομένων (το ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ δεν λύνει το πρόβλημα της εκπροσώπησης των εργαζομένων στη Διοίκηση. 

Αντίθετα δημιουργεί ηθικά (τουλάχιστον) προβλήματα, τα οποία είμαστε σίγουροι ότι θα τα αντιμετωπίσουνε με τον πρέποντα τρόπο και οι δύο. 

Προφανώς αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι δυνατόν να είναι και ελεγκτές και ελεγχόμενοι ταυτόχρονα. Δεν ξέρουμε τι λένε οι νόμοι, ξέρουμε ότι το "νόμιμο δεν είναι και πάντα ηθικό".
Αυτά ως αρχή, γιατί "οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους".

Τα καλά νέα είναι ότι στα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνονται άνθρωποι αξιόλογοι στον επιστημονικό τομέα, άνθρωποι με αξιόλογη δράση ως ακτιβιστές σε καιρούς δύσκολους, άνθρωποι που η πολιτική τους άποψη για συγκεκριμένα ζητήματα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους/ες. 

Συγκρίνοντας τη σύνθεση αυτού του ΔΣ με τη σύνθεση όλων των προηγούμενων ΔΣ του ΟΚΑΝΑ μπορούμε να πούμε (χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε σκόντο) ότι είναι το πιο ενδιαφέρον που είχε ποτέ ο ΟΚΑΝΑ.

Κάποιοι μπορεί να πουν ότι φυλαγόμαστε να πούμε το "καλύτερο ΔΣ που είχαμε ποτέ". 

Και έχουν δίκιο: φυλαγόμαστε γιατί έχει καεί η γούνα μας από καλές προθέσεις χωρίς αποτέλεσμα, από καλές προθέσεις, οι οποίες "χάνονται στο δρόμο" γιατί δεν το επιτρέπουν οι αντικειμενικές συνθήκες (οικονομικές, πολιτικές και δεν συμμαζεύεται).

Για αυτούς τους λόγους εμείς δεν θα κάνουμε "στείρα" αντιπολίτευση

Θα θέσουμε όμως κάποια ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ στα μέλη της νέας Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ, στους "νέους" αλλά και στους "παλιούς", στους εντός και στους εκτός ΟΚΑΝΑ, στους πονηρεμένους και τους απονήρευτους, σε όλους όσους ανέλαβαν να αποφασίζουν για την δράση του ΟΚΑΝΑ, για την θεραπεία των εξαρτημένων, για την τύχη των εργαζομένων του.

Να τα πούμε λοιπόν? Να τα πούμε, αποφασίζουμε από μόνοι μας και πάμε...

1.     Τι θα κάνει το νέο ΔΣ και ο νέος Πρόεδρος για την υποχρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ?
 
Αν είναι αλήθεια ότι ο ΟΚΑΝΑ χρειάζεται γύρω στα 28 εκατομμύρια για να λειτουργήσει τις μονάδες που ήδη έχει με τον τρόπο που τις λειτουργεί (δηλαδή ανεπαρκώς-  και ο όρος είναι ήπιος για να μην τρομάξουν οι νεοφερμένοι), 
τότε πως θα γίνει να τα βγάλει πέρα με τα 22 εκατομμύρια του προϋπολογισμού, που δεν φαίνεται να αναμορφώνεται κεντρικά?

2.     Σκοπεύει το νέο ΔΣ και ο νέος Πρόεδρος να συνεχίσει την πολιτική της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στα προγράμματα?

o   θα συνεχίσουν να ΜΗΝ γίνονται ιολογικοί έλεγχοι στην ΜΑΒΥ?

o   θα συνεχίσουν να ΜΗΝ γίνονται ουροληψίες στα προγράμματα, θα συνεχίσουν κάποιοι (οι ίδιοι ίσως) να μας γανώνουν το κεφάλι ότι δεν χρειάζονται οι ουροληψίες?

o   θα συνεχίσει η έλλειψη εμβολίων?

o   θα συνεχίσει να μη λειτουργεί η κινητή μονάδα του ΟΚΑΝΑ?

3.     Τι θα κάνει η νέα Διοίκηση για να καλυφθούν οι πραγματικά τεράστιες ανάγκες των εξαρτημένων?

o   τι θα κάνει για την απορρόφηση της λίστας αναμονής?

o   θα κάνει κάτι για την κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων (εντός και εκτός προγραμμάτων) σε περίθαλψη, σε στέγαση, σε προνοιακές παροχές που συνεχώς μειώνονται?

o   θα παρέμβει ενάντια στην καταστολή και την κακομεταχείριση που δέχονται στα αστυνομικά τμήματα όταν συλλαμβάνονται από "όργανα" για οποιοδήποτε λόγο?

o   θα φροντίσει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες διασυνδέσεις με τα δημόσια νοσοκομεία ώστε να καλύπτονται όλες οι μεγάλες ανάγκες σε περίθαλψη και αντιμετώπιση των συχνών προβλημάτων υγείας των εξαρτημένων?

o   θα προχωρήσει στη δημιουργία one stop shop όπως επιβάλλεται επιστημονικά για την αντιμετώπιση των ασθενών με ηπατίτιδα και HIV λοίμωξη?


4.     Τι θα γίνει με το πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ?

o   θα συνεχίσει η προσπάθεια από συγκεκριμένους "κύκλους" να μας πείσουν ότι για τη μείωση της βλάβης το μόνο που χρειάζεται είναι το υποκατάστατο, χωρίς κοινωνικοπρονοιακή στήριξη, χωρίς ουροληψίες, χωρίς εξετάσεις, χωρίς γιατρούς, χωρίς προγράμματα, εκτός ΟΚΑΝΑ, εκτός Δημοσίου Τομέα και όσα κατά καιρούς έχουμε ακούσει από "φωστήρες" και ντεμέκ επιστήμονες που μονοπωλούν την γνώση για τον εαυτό τους και δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα για διαφορετική γνώμη σε κανέναν?

o   θα εφαρμόσει το νέο ΔΣ την γραμμή του Σύριζα για "προγράμματα υποκατάστασης υψηλών προδιαγραφών με στόχο την απεξάρτηση και από το υποκατάστατο και την κοινωνική επανένταξη"?
o   θα καταλάβουν επιτέλους κάποτε ότι άλλο μείωση της βλάβης κι άλλο μείωση του κόστους? Άλλο ελευθερία κι άλλο φιλελευθερισμός? 

5.     Τι θα κάνει η νέα Διοίκηση με τη Γενική Διεύθυνση?

o   θα συνεχίσει με τον ίδιο Γενικό Διευθυντή?

o   θα συνεχίσει την ίδια τακτική του σημερινού Γενικού Διευθυντή?

o   θα συνεχίσει να μοιράζει θέσεις, υπευθυνότητες εν κρυπτώ και παραβύστω?

o   θα προκηρύξει τις θέσεις των υπευθύνων?

o   θα συνεχίσει να μοιράζει λεφτά μέσω ΕΣΠΑ σε επιλεγμένους εργαζόμενους ώστε κάποιοι να τρώνε τα πολλά και κάποιοι να παίρνουν ψίχουλα για να μη διαμαρτύρονται ενώ υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκονται διαρκώς εκτός νυμφώνα? θα παραμείνει η τακτική αυτή αλλά θα αλλάξουν τα πρόσωπα ή θα είναι τα ίδια πρόσωπα επειδή "αυτά γνωρίζουν και έχουν εμπειρία"?

6.     Τι θα κάνει η νέα Διοίκηση με τα προγράμματα ΕΣΠΑ?

o θα τα συνεχίσει με πλήρες προσωπικό όπως οφείλει?

o θα ξαναανοίξει τον Οδυσσέα?

o θα συνεχίσει την απαράδεκτη τακτική της χρησιμοποίησης δήθεν εθελοντών που τους έταξαν ότι θα προσληφθούν σε κάποιο απώτερο μέλλον και τους οδήγησαν σε υποχρεωτικό εθελοντισμό?

o συμφωνούν τα μέλη του ΔΣ με αυτό τον υποχρεωτικό εθελοντισμό? πιστεύουν ότι μπορεί προγράμματα ολόκληρα να λειτουργούν ουσιαστικά χωρίς προσωπικό?

7.     Τι θα γίνει με τις αποφάσεις της προηγούμενης Διοίκησης?

o   θα συνεχίσουν να ισχύουν οι καθαιρέσεις, παύσεις κλπ που αποφάσισε το παλιό ΔΣ?

o   θα συνεχίσουν οι "ποινές με αναστολή"?

o   οι αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις

o   οι αποφάσεις για έξοδα "διαφήμισης"

o   για τα φεστιβάλ εξαρτήσεων κλπ

8.     Τι θα γίνει με την φύλαξη και την καθαριότητα?

o   θα συνεχίσει να γίνεται με εργολάβους - εμπόρους εργαζομένων που αμείβονται πλουσιοπάροχα και δίνουν ψίχουλα στους εργαζόμενους?

o   θα συνεχίσει να γίνεται η ίδια κατασπατάληση δημοσίου χρήματος καθώς το συνολικό κόστος ανά εργαζόμενο είναι μικρότερο αν ο εργαζόμενος είναι κανονικός από ότι εάν ο εργαζόμενος δουλεύει μέσω εταιρείας?

o   θα συνεχίσουν τα προγράμματα να λειτουργούν με μειωμένο ωράριο εξαιτίας του μειωμένου ωραρίου φύλαξης?

o   θα συνεχίσουν τα προγράμματα να λειτουργούν με ανεπαρκή καθαριότητα με ότι αυτό σημαίνει για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και εξαρτημένων?

9.     Τι θα κάνει η νέα Διοίκηση με τους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ?

o   θα συνεχίσει την τακτική των προηγούμενων που με διάφορες παρελκυστικές τακτικές  αρνιόταν ουσιαστικά την υπογραφή ΣΣΕ?

o   θα συνεχίσει να εφαρμόζει το ενιαίο μισθολόγιο και μάλιστα με εντελώς αυθαίρετο και παράνομο τρόπο όπως έχει ήδη αποφασίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο? 

o   θα συνεχίσει να χρωστά δεδουλευμένα όπως η προηγούμενη Διοίκηση?

o   θα συνεχίσει να μη δίνει το ανθυγιεινό επίδομα στους νοσηλευτές?

o   θα συνεχίσει να αμείβει τους γιατρούς που έχει προσλάβει με την προϋπόθεση να είναι ειδικευμένοι ως αγροτικούς γιατρούς?

o   θα συνεχίσει να προσλαμβάνει γιατρούς-μπλοκάκηδες?

o   θα συνεχίσει να αμείβει τους κοινωνιοθεραπευτές, που έχει προσλάβει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ως ανειδίκευτους?

o   θα συνεχίσει να μη χορηγεί το επίδομα επικινδυνότητας σε φύλακες και να τους αντιμετωπίζει ως εργάτες με ότι αυτό σημαίνει για την περίπτωση απόλυσης?

o   θα συνεχίσει να λειτουργεί με έναν αναχρονιστικό εσωτερικό κανονισμό, τον οποίο παραβαίνει κατά βούληση?


10.        Τι θα κάνει η νέα Διοίκηση με το Σωματείο Εργαζομένων? 

o   θα συνεχίσει να μην αναγνωρίζει τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων, όπως η Επιστημονική Επιτροπή?

o   θα συνεχίσει να αδιαφορεί για τη γνώμη των εργαζομένων αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας, όπως έκαναν οι προηγούμενοι?

o   θα συνεχίσει να αρνείται την παρουσία εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΚΑΝΑ, τη στιγμή που σε αντίστοιχους οργανισμούς όπως το ΚΕΘΕΑ οι εργαζόμενοι εκλέγουν τα περισσότερα μέλη του ΔΣ?

Αυτά είναι λίγα από τα ερωτήματα-προειδοποιήσεις για την καυτή πατάτα που αποδέχτηκαν οι νεοδιορισθέντες και νεοδιορισθείσες (με την ευκαιρία να επισημάνουμε ότι δεν είναι καθόλου "φεμινιστικό" να επιλέγεις τις γυναίκες μόνο σε θέση αναπληρωματικών).

Σίγουρα ξεχάσαμε και αρκετά, αλλά πιστεύουμε ότι αν η νέα Διοίκηση θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με τα προβλήματα και όχι να παίξει διακοσμητικό ρόλο σε ένα προαποφασισμένο παιχνίδι περικοπών και διαχείρισης, δεν μπορεί παρά να δώσει απαντήσεις σε αυτά τουλάχιστον τα ερωτήματα.

Κι αν η απάντηση είναι ότι κάτι έχουν να κάνουν για αυτά ας συνεχίσουν...Αλλιώς...

Σε κάθε περίπτωση - κι επειδή είμαστε και ευγενικοί άνθρωποι - ευχόμαστε στη νέα Διοίκηση "σιδεροκέφαλοι" και "σιδεροκέφαλες" ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι θα μας βρει δίπλα της σε ό,τι "καλό" επιχειρήσει και απέναντι της χωρίς επιείκεια και περίοδο χάριτος (ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν χρειάζονται καν χρόνο για να ενημερωθούν) σε ό,τι "κακό" δοκιμάσει να εφαρμόσει.

Αυτά προς το παρόν.
Θα έχουμε την ευκαιρία (και την υποχρέωση) να επανέλθουμε αυτό είναι το πιο βέβαιο από όλα.