Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Υ.Δ. 39Α ΤΟΥ ΛΟΒΕΡ-DOS/ Ο Φασισμός δεν έφυγε ποτέ

Ο φασισμός δεν έφυγε ποτέ


ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΞΑΝΑΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΙΔΙΑ:

ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. 

Οι διώξεις, όσων ήταν παρείσακτοι, όσο διάστημα είχαν σταματήσει είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα ευφορίας ανάμεσα σε μια σειρά αποφάσεων, κινήσεων και ειδήσεων που κλιμάκωναν τον εκφασισμό της Ελληνικής κοινωνίας.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, σχετικά με την ενεργοποίηση της ΥΔ.39Α από την εποχή του ΛΟΒΕΡ-DOS: 
περιμένουμε τις σχετικές κινήσεις εντυπωσιασμού από την πλευρά: 
του Υπ.Υγείας και 
το αντίστοιχο ρεσιτάλ παρανομιών από την πλευρά:
των γιατρών
των ΜΜΕ
και όλων των υπολοίπων που συντέλεσαν στη ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ

Αναμένουμε αντιδράσεις και καλούμε σε συντονισμό δράσεων.

Ακολουθεί το κείμενο όπως το υπογράφει στις 26 Ιουνίου 2013 και το σχετικό Link
.........................................


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Αθήνα, 01-07-13
Αριθ. Πρωτ:οικ. 62752
Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17, Ταχ. Κωδ. : 10187
Τηλέφωνο : 210-5201520
Fax: 210-5202075
Προς: όπως

Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα:
«Κατάργηση της με αριθμ Γ.Π. οικ. 39728/30-4-13 (ΦΕΚ 1085/Β/30-4-13) απόφασης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
α. Tου άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.
β. Του Ν. 3991/2011: Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Παγκόσμιου Οργαν.Υγείας (ΦΕΚ Α ́ 162).
γ. Του A.N. 2520/1940 (ΦΕΚ Α ́ 273).
δ. Του Π.Δ. 95/2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
ε. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
2. Το γεγονός ότι η καταργούμενη Υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατά λανθασμένη ερμηνεία των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), καθώς και αόριστη αιτιολογία κατάργησης της ΓΥ/39Α (ΦΕΚ 1002/Β/2012) 
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καταργούμε την με υπ αριθμ πρωτ. Γ.Π.οικ.39728/30-4-13 απόφαση,

«Κατάργηση Υγειονομικής Διάταξης ΓΥ/39Α» 
(ΦΕΚ 1085/Β/30-4-13) 

και επαναφέρουμε σε ισχύ την υπ.αριθμ. ΓΥ/39Α Υγειονομική Διάταξη
«Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών  νοσημάτων» 
(ΦΕΚ 1002/Β/2012).


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 26 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργών Υγείας
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας


http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%A9%CE%98-%CE%9C%CE%A1%CE%93

Δελτίο Τύπου- ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ: Θέσεις για την Αντιρατσιστική Νομοθεσία


Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013. 

Επ’ αφορμή και της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα κλιμακώνονται οι πράξεις ρατσιστικής βίας και οι επιθέσεις κατά προσώπων με βάση το χρώμα, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταβολή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. 

Ενόψει αυτής της κατάστασης αλλά και της δημόσιας συζήτησης που διεξάγεται σχετικά με την Αντιρατσιστική Νομοθεσία, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, επιθυμεί να επισημάνει τα παρακάτω:

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, πέραν της ελλιπέστατης εφαρμογής του, είναι ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας των δραστών και την προστασία των θυμάτων

Σε αυτό το πλαίσιο, και ανεξάρτητα από την υιοθέτηση νέου νομοθετικού πλαισίου ή την τροποποίηση του υπάρχοντος, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν δύο, τουλάχιστον, προϋποθέσεις
(α) η προστασία των θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων των πράξεων ρατσιστικής βίας και 
(β) η διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου από το στάδιο της προανακριτικής και ανακριτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζοντας ότι είναι αναγκαίο η πολιτεία να εστιάσει σε νομοθετικές κινήσεις και διοικητικές πρακτικές ενσωμάτωσης και προστασίας σε επίπεδο δικαιωμάτων μεταναστών, προσφύγων, ΛΟΑΤ, ΑΜΕΑ, εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων και κοινοτήτων, το Δίκτυο υπενθυμίζει και επαναφέρει τις προτάσεις του, όπως διατυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση Συμπερασμάτων του για το 2012, και καλεί την Πολιτεία για την υιοθέτησή τους:

(1) Προστασία των θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων πράξεων ρατσιστικής βίας, μέσω αναστολής της κράτησης και απέλασης (στην περίπτωση που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων) και χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής, βάσει ειδικής εισαγγελικής διάταξης που θα πιθανολογεί τη βασιμότητα της καταγγελίας, για το διάστημα μέχρι έκδοσης αμετάκλητης απόφασης στην ποινική δίκη κατά του υπαιτίου. 
Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η καταγγελία και διερεύνηση των πράξεων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των θυμάτων και χωρίς τον κίνδυνο σύλληψής τους, διευρύνοντας, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη δίωξη κατά των υπαιτίων.

(2) Διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου από το στάδιο της προανάκρισης από τα διωκτικά όργανα, και ανεξάρτητα από την επιβαρυντική περίσταση κατά το στάδιο επιμέτρησης της ποινής. Για το σκοπό αυτό, η τέλεση εγκλήματος με ρατσιστικά κίνητρα θα πρέπει 
(α) είτε να προβλέπεται ως έγκλημα με ιδιαίτερη νομοτυπική υπόσταση, 
(β) είτε να συνδυάζεται με επαύξηση της ποινής για κάποιες κατηγορίες εγκλημάτων (π.χ. κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας), 
(γ) είτε να αποτελεί γενική επιβαρυντική περίσταση, με συγκεκριμένο όμως πλαίσιο ποινής.

Το Δίκτυο επισημαίνει παράλληλα πως η αντιμετώπιση της έξαρσης πράξεων ρατσιστικής βίας απαιτεί σε βάθος διερεύνηση ενδεχόμενων καταγγελιών για αστυνομική αυθαιρεσία ή ολιγωρία και δημόσια καταδίκη της ρητορικής μίσους. 

Χρειάζονται επίσης μέτρα κοινωνικής πολιτικής που θα συμβάλλουν στον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού και της παραβατικότητας ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή στις βεβαρημένες/υποβαθμισμένες περιοχές των πόλεων.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ελένη Τάκου, racistviolence@nchr.gr, 210.7233216

................................................
η ACTUP - HELLAS είναι από τον Ιούνιο του 2013, μέλος του Δικτύου.