Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Διορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)

3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 / 12/ 2011
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αριθμ. πρωτ.:ΔΥ1δ/Γ.Π/οικ.138287
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ.Κώδικας: 101 87
Τηλέφωνο :2105232821/359
Fax :2108221149

ΘΕΜΑ: Διορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», (Φ.Ε.Κ. 28/Α’/3-3-1994), άρθρο 32, παρ.18
β. του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις», (Φ.Ε.Κ.34/Α’/16-3-1994) , άρθρο 8, παρ.6
γ. του ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη
δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με λογιστική μορφή (Άϋλοι
Τίτλοι) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύουν. (Φ.Ε.Κ 43/ Α’/22-3-1994)
δ. του ν.2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των
Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι –Τ.Ε.Ι)- Μισθολογικές ρυθμίσεις
ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες
διατάξεις». (Φ.Ε.Κ 43/Α’/23-10-1997).
ε. του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες
διατάξεις», άρθρο 6 παρ. 4,άρθρο 39 παρ. 7 (Φ.Ε.Κ. 165/Α’/21-8-1997).
στ. του ν. 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π των
Α.Ε.Ι., Ε.Π των Τ.Ε.Ι, γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση
συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», άρθρο 5 , παρ.11β και 14, (Φ.Ε.Κ
72/ Α’/8-4-1999).
ζ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09-03-1999), άρθρο 13.
η. του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 5 (Φ.Ε.Κ. 197/ Α’/6-8 2003)
θ. του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 176/ Α’/11-7-2005)

ι. του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
(ΦΕΚ 129/ Α’/ 3-8- 2010)
2. Τις αποφάσεις:
α. την αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.140942/10-11-2010 με περιεχόμενο την τοποθέτηση
Προϊσταμένων στις Δ/νσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
β. την αριθμ. 76/2008 του ΕΥΣ με περιεχόμενο την τοποθέτηση Προϊσταμένων στις
Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ.την αριθμ.ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.137308/13-12-2011 με περιεχόμενο ανάθεση καθηκόντων
Αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
δ. την αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.139031/16-12-2011 με περιεχόμενο τις τοποθετήσεις
υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Το από 30-9-2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Υπουργού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Συγκροτούμε το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ) και διορίζουμε
μέλη, τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Τσουρό ΄Αγι του Δημητρίου, Ειδικό σε θέματα Δημόσιας Υγείας, Ανώτερο
στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) με ΑΔΤ ΑΙ 037018, ως
Πρόεδρο.

β. Λιονή Χρήστο του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ 970534, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Αντιπρόεδρο.

γ. Τούντα Ιωάννη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Σ 052825, Αναπληρωτή Καθηγητή
Κοινωνικής Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πρόεδρο του ΕΟΦ, με αναπληρωτή του τον Φιλαλήθη Αναστάσιο του Ευγενίου, με
ΑΔΤ Π 157021, Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής – Προγραμματισμού Υγείας
Πανεπιστημίου Κρήτης.

δ. Τσακρή Αθανάσιο του Ζαχαρία με ΑΔΤ Κ 682812, Καθηγητή Μικροβιολογίας καιΔιευθυντή Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή του, τον Βατόπουλο Αλκιβιάδη, του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Μ 327439, Ιατρό Βιοπαθολόγο, Καθηγητή Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Επιστημονικό υπεύθυνο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας.

ε. Γαργαλιάνο-Κακολύρη Παναγιώτη του Βασιλείου με ΑΔΤ Φ 355382, Παθολόγο- Λοιμωξιολόγο, Διευθυντή του Α΄ Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Λοιμώξεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» με αναπληρωτή του, το Σκουτέλη Αθανάσιο του Θεμιστοκλή, με ΑΔΤ ΑΕ 046198, Καθηγητή Παθολογίας- Λοιμώξεων, Διευθυντή της Ε΄ Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Λοιμώξεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

στ. Μαυρέα Βενετσάνο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ 661649, Καθηγητή Ψυχιατρικής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρύτανη, με αναπληρωτή του, τον
Παπαγεωργίου Σωκράτη
του Γεωργίου με ΑΔΤ Σ 205371, Επίκουρο Καθηγητή
Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Α΄Νευρολογική Κλινική Πανεπιστήμιου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

ζ. Θηραίο Ελευθέριο του Αθανασίου με ΑΔΤ Χ 169636, Γενικό Ιατρό, Επιμελητή Α΄
του ΕΣΥ, Σύμβουλο Π.Ο.Υ. για τη διαχείριση Χρονίων Νοσημάτων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας, με αναπληρωτή του, το Στεργίου Γεώργιο του Σάββα με ΑΔΤ ΑΒ
589929, Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας–Υπέρτασης, Κέντρο Υπέρτασης, Γ΄
ΑΔΑ: ΒΟΖΦΘ-5Ρ9
Παθολογική Κλινική του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό
Νοσοκομείο Θώρακος «Η Σωτηρία».

η. Πετρίδου Ελένη του Θεμιστοκλή με ΑΔΤ Ξ 403001, Παιδίατρο, Καθηγήτρια
Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρωτή της, το Παναγιωτάκο Δημοσθένη του
Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΒ 564566, Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοστατιστικής –
Επιδημιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

θ. Τζουμάκα-Μπακούλα Χρυσάνθη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΒ 649447, Καθηγήτρια
Παιδιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια
της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας
Κυριακού», με αναπληρωτή της, το Καραγιάννη Δημήτριο του Θεοφάνη, με ΑΔΤ
ΑΕ 562114, Παιδοψυχίατρο, Διευθυντή ΙΚΑ.

ι. Ουλή Κωνσταντίνο του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΖ 549496, Οδοντίατρο, Αναπληρωτή
Καθηγητή Οδοντιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
αναπληρωτή του, το Καλαβρυτινό Μιχαήλ
του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΙ 149732,
Ορθοδοντικό, Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών.

ια. Υφαντόπουλο Ιωάννη του Νικολάου, με ΑΔΤ Χ 081463, Καθηγητή Οικονομικών
της Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή
του, το Βοζίκη Αθανάσιο
του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ 101555, Λέκτορα Οικονομικών
της Υγείας και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ιβ. Νικολοπούλου-Σταμάτη Πολυξένη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Φ 018027,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή της
τον Παπαγιάννη Αλέξανδρο
του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 569272, Αναπληρωτή
Καθηγητή Φυσικής Περιβάλλοντος ΕΜΠ.

ιγ. Μανιό Ιωάννη του Βασιλείου, με ΑΔΤ Μ 979341, Επίκουρο Καθηγητή
Διατροφικής Αγωγής και Διατροφικής Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με αναπληρωτή του, το
Σκόλια Γεώργιο
του Παρίση, με ΑΔΤ Σ 702890, Εργοφυσιολόγο.

ιδ. Κωνσταντινίδη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Ρ 197900, Ειδικό Ιατρό
Εργασίας, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Θράκης, με αναπληρωτή του,
το Βασίλειο Δρακόπουλο
του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΒ 102583, Ειδικό Ιατρό Εργασίας.

ιε. Γραβάνη Αχιλλέα του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ 450269, Καθηγητή Φαρμακολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, με αναπληρώτριά του την Σκουρολιάκου
Μαρία
του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ 255714, Κλινική Φαρμακοποιό και Επίκουρη
Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.


ιστ. Ασημούλα Παπαθανασίου
του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Ξ 081153, Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία αναπληρώνεται
από τη νόμιμη αναπληρώτριά της, Κασσάνδρα Δημητρίου
του Δαμιανού, με ΑΔΤ Σ
546778, Προϊσταμένη Δ/νσης Προσωπικού και Τ.Υ. του Γενικού Χημείου του
Κράτους.

ιζ. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα κατωτέρω πρόσωπα:


- Φωτεινέα-Πανταζοπούλου Αναστασία του Χαραλάμπους με ΑΔΤ ΑΕ 097178,
Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, του κλάδου ΠΕ Ιατρών
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με αναπληρώτριά της την Κύρλεση Αθηνά του Νικολάου, με
ΑΔΤ Χ 654751, Γενική Διευθύντρια Υγείας, Οφθαλμίατρο, του κλάδου ΠΕ Ιατρών
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.

- Σύρρο Κωνσταντίνο του Φοίβου-Παύλου με ΑΔΤ Ν 085474, του κλάδου ΠΕ
Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγιεινής, με αναπληρώτριά του την Παπαγιαννοπούλου Αγγελική του
Δημητρίου, με Α.Δ.Τ ΑΗ 502757, του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με
βαθμό Διευθυντή, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιδημιολογίας Νοσημάτων, της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής.

- Καραούλη Βασιλική του Ευθυμίου με ΑΔΤ ΑΚ 038785, Διευθύντρια Υγειονομικής
Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του κλάδου ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών,
με αναπληρωτή της τον Καντζίκη Αντώνιο του Αναστασίου, με ΑΔΤ Ξ 318642,
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών που υπηρετεί στη Δ/νση
Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.

- Σταύρου Θεοδώρα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Φ 109759, του κλάδου ΠΕ Ιατρών
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Προϊσταμένη με ανάθεση της Δ/νσης Συντονισμού και
Συνεργασίας με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με αναπληρωτή της, το Γκογκόση
Κωνσταντίνο
του Αποστόλου, με ΑΔΤ ΑΕ 115222, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
που υπηρετεί στο ΕΚΕΠΥ, Αναπληρωτή Προϊστάμενο στο Τμήμα Χάρτη Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Ρίκκο-Κακαλιούρα Τζιουζεπίνα του Ραφαήλ, με ΑΔΤ ΑΑ 197203, του κλάδου ΠΕ
Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Προϊσταμένη με ανάθεση της Δ/νσης Διατροφής, με
αναπληρώτρια της τη Κωστούλα Βασιλική
του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ 101564, του
κλάδου ΤΕ Υγιεινολόγων, Προϊσταμένη του τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών
Δημόσιας Υγείας που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής.

- Βάλτος Ιωάννης του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ Χ 515145, Οδοντίατρος, του κλάδου ΠΕ
Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Προϊστάμενος με ανάθεση της Δ/νσης Στοματικής
Υγιεινής, με αναπληρώτρια του την Πανταζοπούλου Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ
Ν 446242, του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής.

- Λιονάκη Χρυσούλα του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ Θ 202660, του κλάδου ΠΕ
Ψυχολόγων, Προϊσταμένη με ανάθεση της Δ/νσης Εξαρτήσεων, με αναπληρώτρια
της την Κατσικάρου Σταυρούλα
του Λυκούργου με ΑΔΤ ΑΚ 089124 του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

- Κουλούρη Φωτεινή του Τιμοθέου, με ΑΔΤ Χ 036366, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
Προϊσταμένη της Δ/νσης Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής με αναπληρωτή της
τον Καρακάση Διονύσιο
του Ιορδάνη, με ΑΔΤ ΑΗ 138833, του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Άθλησης και Διατροφής.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο ως προς το σύνολο των
καθηκόντων του, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει. Ο Πρόεδρος και τα
μέλη μπορούν να συνεδριάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις με τη φυσική τους
παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη.
3. Τα αναπληρωματικά μέλη θα παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και
θα έχουν δικαίωμα διατύπωσης γνώμης και προτάσεων.
4. Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ έχει επιστημονικό χαρακτήρα και διατυπώνει απόψεις και
προτάσεις για τα θέματα Δημόσιας Υγείας της χώρας.
5. Για την εύρυθμη λειτουργία και τον καλύτερο συντονισμό του Ε.ΣΥ.Δ.Υ.
συγκροτείται Εκτελεστική Γραμματεία από τον Αντιπρόεδρο Λιονή Χρήστο και το
μέλος Θηραίο Ελευθέριο.
6. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Γαργαλιάνου-Τσεκούρα Αικατερίνη του
Δημητρίου με ΑΔΤ Σ 670698, Διοικητική υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που υπηρετεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας, με αναπληρώτρια της, τη Τσαντίδου Μαρία- Λεμονιά του
Θεοχάρη με ΑΔΤ ΑΗ 003561, Οδοντίατρο, ομοίως.


7. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων ορίζεται πενταετής.
8. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Γραφείο κ.Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3.Γραφείο κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4.Γραφείο κ. Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών
5.Γραφείο κ. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προσωπικού
6.Δ/νση Προσωπικού-Τμήμα Δ’ (5)
7. Γραμματέα του Συμβουλίου κ. Γαργαλιάνου-Τσεκούρα
Αικατερίνη, προκειμένου να επιδώσει αντίγραφα
της απόφασης στους ενδιαφερόμενους.
8. Εθνικό Τυπογραφείο για τη Δημοσίευση


ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ...

ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ...

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 30ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ!

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ?

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.