Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013

ΕKΕΠΥ (1.559.300,00 €) Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 7/ 12 /2012
ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ. 115290
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθμ. Δ/ξης 11/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες : Δ. Μπακάλη
Τηλέφωνο: 210 8224761
FAX: 210 8220097
Email:dbakali@yyka.gov.gr
ΘΕΜΑ:Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ  (ΕΚΕΠΥ)  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  ΤΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ  ΜΕ  ΣΤΟΧΟ  ΤΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΑΝΑΓΚΗΣ  ΚΑΙ  ΚΡΙΣΕΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ» με κωδικό ΟΠΣ:340196 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον κανονισμό (ΕΚ) αρ1081/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ.1784/1999», όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.396/2009 της 5ης Ιουλίου  2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ 1784/1999 και ισχύει
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 ¨περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού αρ.1260/1990 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό αρ. 539/2010 της 16 ης Ιουνίου 2010 «σχετικά με την τροποποίηση του αρ.1083/2006  του Συμβουλίου περί  καθορισμού γενικών διατάξεων για το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση και ισχύει
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αρ 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για  τις  δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV
4. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημόσιων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και υπηρεσιών,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου.
5. ToΠ.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  επιτροπής  και  την  οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005.(ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007)
6. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), (Φ.Ε.Κ. 150/τ.Α΄/07)
7. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών  προσφυγής  στον  τομέα  της  σύναψης δημοσίων συμβάσεων
8. To Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
9. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007» (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010)
10. Την με αρ. 7725/28-03-2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (κωδικός ΨΨΙ 2007ΓΡ16ΘΝΣ001)
11. Την  υπ’  αρ  C (2007)  5339/26-10-2007  απόφαση  της  Επιτροπής  των  ΕΚ  για  την  έγκριση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» για κοινοτική ενίσχυση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
12. Τον Ν.3614/2007 «διαχείριση, έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010)
και ισχύει
13. Την  υπ’  αρ.  14053/ΕΥΣ1749/27-03-2007  Υπουργική  απόφαση  Συστήματος  Διαχείρισης,  όπως τροποποιήθηκε  με  τις  υπ’  αρ.  43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009  (ΦΕΚ  1957/Β/09-09-2009),  28020 ΕΥΘΥ/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010 και 18818/ΕΥΘΥ864/02-05-2011 (ΦΕΚ1111/Β/03-06-2011) και ισχύει
14. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 (έγγραφο υπ’ αρ 23105/ΓΔΑΑΠ4632/23-05-2008 ως ισχύει
15. Το Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990)
16. Το  Ν.  2286/1995 «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»  (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995)
17. Τον Ν.  2362/1995 «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του Κράτους  και  άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/2010).
18. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές  συναλλαγές»  (ΦΕΚ 138/Α/12-06-2003)
19. Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010)
20. Τον  Ν.3310/2005 «Μέτρα  για  την διασφάλιση της διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005)
21. Την υπ’ αρ. 20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού οικονομίας και Οικονομικών
με θέμα « Δικαιολογητικά για την τήρηση μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005»
22. Την υπ ‘ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ απόφαση του Υφυπουργού οικονομίας και Οικονομικών με θέμα
«Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005)
23. Τον Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας
από τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείου»(ΦΕΚ 65/Α/06 -05-2010)
24. Τον Ν.2741/199, Α8 (ΦΕΚ199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας ΕλέγχουΤροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων τουΥπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199/Α/1999) και ειδικότερα του άρθρου 8 ( Κρατικές Προμήθειες) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 ( ΦΕΚ  329/Α/2002),  όπως  το  άρθρο  αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
25. Τον Ν.3469/2006 «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ
131/Α/28-06-2006)
26. Τον Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
27. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα
διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
28. Την Υ.Α. Π1/2941/10.9.2009 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β’ 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Π1/3889/28.5.2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 936/2010).
29. Το  Ν.3917/2011  Διατήρηση  δεδομένων  που  παράγονται  ή  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία  σε
συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
κλπ
30. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996) άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.
82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου
δημοσίου τομέα»
(ΦΕΚ 66/Α/1996), όπως αυτό ισχύει μετά και την τροποποίηση του με το άρθρο
8 του ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν.3414/2005.
31. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
32. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ  43/Α1994) και  ειδικότερα  του  άρθρου 24 (παρακράτηση  φόρου  στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
33. Το  Ν.  3899/2010  ΦΕΚ  212/Α/17-12-2010) «Επείγοντα  μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».
34. Το  άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»  που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
35. Το ΠΔ.95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 299/2000 240/Α/2000)
36. Το Ν.2472/1997 (ΦΕΚ50/Α/1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
37. Της υπ΄ αριθμ. 20977/2007 ΚΥΑ
38. Την με αρ. πρωτ. 153.756/ΨΣ2165-Α2 από 12-5-11 Απόφαση ένταξης Πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ» από την ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
39. Την με αρ. πρωτ. 748 από 18/05/2012 προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
40. Toαριθμ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ. Υ/ 874/11-6-2012 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας
41. Το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ………….
42.  Την αριθμ. ΔΥ(3-4) Γ.Π./οικ.101626/18-10-2012 (ΦΕΚ 2967/Β/2012) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων « Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς
του Υπουργείου Υγείας»
43. Την  αριθμ.  ΔΥ1α/Γ.Π./οικ.75030/30-7-2012 (ΦΕΚ  371/ΤΥΕΘΟΔ) κοινή  απόφαση  του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας περί  διορισμού του Γενικού Γραμματέα Καλλίρη
Πελοπίδα του Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Δημόσιο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  για  την  επιλογή  αναδόχου  του  έργου
«Ολοκληρωμένο  Σύστημα  του  Εθνικού  Κέντρου  Επιχειρήσεων Υγείας  (ΕΚΕΠΥ)  για  τον
αποτελεσματικότερο συντονισμό των φορέων Υγείας με στόχο τη διαχείριση περιστατικών
εκτάκτου ανάγκης και κρίσεων Υγειονομικής φύσεως».

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτών  (1.267.723,57  €), πλέον ΦΠΑ 23% διακόσιες ενενήντα  μία χιλιάδες, πεντακόσια εβδομήντα έξι ΕΥΡΩ και σαράντα τρία λεπτά (291.576,43€), ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια  ΕΥΡΩ (1.559.300,00  €),  επιπλέον των δικαιωμάτων προαίρεσης ποσό τετρακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσια
εβδομήντα ένα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά ( 405.671,50) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Το έργοσυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και εκτελείται στο πλαίσιο  των  Ε.Π. 
«Ψηφιακή  Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας  02, «Μακεδονία –  Θράκη» Άξονα Προτεραιότητας  04 & 05, 
«Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» Άξονα Προτεραιότητας  06,
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας . 05 και «Αττική» Αξ.Πρ. 02,
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

2. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23/ 1 /2013 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00π.μ.
και τόπος η έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).

3.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 22/1/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30μ.μ.
Η  ημερομηνία  και  ώρα  αυτή  αποδεικνύεται  αποκλειστικά  και  μόνο  από  το   γενικό  πρωτόκολλο
εισερχομένων της Υπηρεσίας.

4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά
την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγιστούν.

5. Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  δημόσια,  από  το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  (Επιτροπή διενέργειας  και  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  του  Διαγωνισμού  [εφεξής:  «Επιτροπή  του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα Β.16 του Μέρους Β΄ (γενικοί και ειδικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
7. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα Β17.2. του Μέρους Β΄ (γενικοί και ειδικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
8. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το φυσικό αντικείμενο του έργου:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.
δ) Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. 
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
9. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω
μέρη, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ C΄
10. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 εδ.β΄ του Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου –
Κ.Π.Δ.),  εφόσον από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους ζητηθούν  εγκαίρως  τα  σχετικά  με  τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
11. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (για το Συμπλήρωμα της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), την  7/12 /2012.
2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , την  14/ 12
/2012.
3. Στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες :
1. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
3. ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
4. Περίληψη της διακήρυξης:
α) θα αναρτηθείστον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας
β) θα αποσταλείστους παρακάτω φορείς:  1. Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια:
α. Αθηνών
β. Θεσσαλονίκης
2. Επαγγελματικά Επιμελητήρια:
α. Αθηνών
β. Θεσσαλονίκης
12. Τα έξοδαδημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
13. Αντίγραφα  της διακήρυξης θα διατίθενται από την Διεύθυνση  Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00μ.μ. - 14.00μ.μ., στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση.
 
14. Από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο  πλήρεςκείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών της), σε ηλεκτρονική μορφή,  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Υγείας  στο  διαδίκτυο  
(ηλεκτρονική  διεύθυνση: www.yyka.gov.gr ).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υγείας Κηφισίας 39,
Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι
2.Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση»
Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62 ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Προιστάμενη Γεν. Δ/νσης
Δ/κης Υποστήριξης και
Τεχνικών Υποδομών
2. Διεύθυνση Οικονομικού –Τμήμα Β
3. Διεύθυνση Προμηθειών –Τμήμα Β’
...............................................................
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ!!!!
http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/kentrikh-yphresia/1514-oloklhrwmeno-systhma-toy-ethnikoy-kentroy-epixeirhsewn-ygeias-ekepy-gia-ton-apotelesmatikotero-syntonismo-twn-forewn-ygeias-me-stoxo-th-diaxeirish-peristatikwn-ektaktoy-anagkhs-kai-krisewn-ygeionomikhs-fysews-arithmos-diakhrykshs-11-2012?fdl=4917

και το βρήκαμε από τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
http://www.isarkadias.gr/23502/news/announcements-circulars/%CF%85%CF%85%CE%BA%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF/

Να σημειώσουμε ότι ο SERVER του είναι στο:
EKEPY.COM - Site Location
Country/Flag US United States
City/Region/Zip Code Herndon, Virginia 20171
Organization Peer 1 Network
Internet Service Provider Peer 1 Network

http://dawhois.com/site/ekepy.com.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.