Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Διεκπεραίωση Διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής. Καθορισμός προδιαγραφών Ποιότητας και Ασφάλειας φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2491 12 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμ. 7001/2/1454−κδ΄ (5)
Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών πρώτης υποδοχής.
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 14362/20/18−7−2012 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (Β΄ 2166).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
 

Προδιαγραφές
1. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να πληρούν κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας προκειμένου να δύνανται να διεκπεραιώνουν τις επί μέρους αρμοδιότητες Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).


2. Ειδικότερα, οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών της παραγράφου 1 οφείλουν να:
α τηρούν καταστατικό ή να έχουν ιδρυθεί με νόμο ή κανονιστική πράξη,
β. έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η δράση τους να μην εξαρτάται από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
γ. διαθέτουν και να εφαρμόζουν εσωτερικό κανονισμόλειτουργίας και κώδικα δεοντολογίας,δ. διαθέτουν βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική αρχή,
ε. συντάσσουν ετήσια οικονομικά στοιχεία,
στ. παρέχουν υπηρεσίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και
ζ. υποβάλλουν εγγράφως τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία τους όπως: η οργανωτική δομή τους, η διεύθυνση εγκατάστασης και λειτουργίας τους, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, τα ονοματεπώνυμα και σύντομο βιογραφικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησής τους, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες στοχεύει η δράση τους, η γεωγραφική τους εμβέλεια, τα οικονομικά και λειτουργικά τους στοιχεία και οι φορολογικές δηλώσεις, εφόσον υπάρχουν των δύο τελευταίων ετών και οι δράσεις τους κατά τα τελευταία δύο έτη.

3. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών παύουν να πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας όταν:
α. δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2,
β. εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις (ως νομικά πρόσωπα ή με βάση ενέργειες ή παραλείψεις μελών τους),
γ. εκτέλεσαν κατά τρόπο ελλιπή ή πλημμελή αποστολές που ανέλαβαν και
δ. παρέμειναν αδρανείς για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία.

4. Η απόφαση για το αν συγκεκριμένος φορέας της κοινωνίας των πολιτών πληροί ή όχι τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 λαμβάνεται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 
Με την ίδια απόφαση ο φορέας εγγράφεται ή διαγράφεται από το Μητρώο που τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του άρθρου 9 του ν.3907/2011. 

5. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής δύναται να συνεργάζεται 
με διεθνείς οργανισμούς,
το Συνήγορο του Πολίτη,
την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή
άλλους αρμόδιους φορείς στα θέματα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.