Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Διεκπεραίωση Διαδικασιών Ασύλου. Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας και Ασφάλειας Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2367 24 Αυγούστου 2012

Αριθμ. 7001/2/1454−κγ΄ (4)
Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών ασύλου.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 παρ. 7 του N. 3907/2011 « Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 7).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38881
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ39/4.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπου Αθανασίου» (ΦΕΚ Β΄ 2091).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
 

Προδιαγραφές

1. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να πληρούν κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας προκειμένου να δύνανται να διεκπεραιώνουν τις επί μέρους αρμοδιότητες Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011.

2. Ειδικότερα, οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών της παραγράφου 1 οφείλουν να:
α) τηρούν καταστατικό ή να έχουν ιδρυθεί με νόμο ή κανονιστική πράξη,
β) έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η δράση τους να μην εξαρτάται από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
γ) διαθέτουν και εφαρμόζουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και κώδικα δεοντολογίας,
δ) διαθέτουν βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική αρχή,
ε) συντάσσουν ετήσια οικονομικά στοιχεία,
στ) παρέχουν υπηρεσίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ασύλου και
ζ) υποβάλλουν εγγράφως τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία τους όπως: η οργανωτική δομή τους, η διεύθυνση εγκατάστασης και λειτουργίας τους, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, τα ονοματεπώνυμα και σύντομο βιογραφικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησής τους, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες στοχεύει η δράση τους, η γεωγραφική τους εμβέλεια, τα οικονομικά και λειτουργικά τους στοιχεία και οι φορολογικές δηλώσεις, εφόσον υπάρχουν των δύο τελευταίων ετών και οι δράσεις τους κατά τα τελευταία δύο έτη.

3. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών παύουν να πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας όταν:
α) δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2,
β) εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις (ως νομικά πρόσωπα ή με βάση ενέργειες ή παραλείψεις μελών τους),
γ) εκτέλεσαν κατά τρόπο ελλιπή ή πλημμελή αποστο λές που ανέλαβαν και
δ) παρέμειναν αδρανείς για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία.

4. Η απόφαση για το αν συγκεκριμένος φορέας της κοινωνίας των πολιτών πληροί ή όχι τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 λαμβάνεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. 
Με την ίδια απόφαση ο φορέας εγγράφεται ή διαγράφεται από το μητρώο που τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7).

5. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, 
το Συνήγορο του Πολίτη, 
την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή 
άλλους αρμόδιους φορείς στα θέματα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
 

Έναρξη ισχύος
 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.