Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής. Άλλος για να μπεί στην επιτροπή...?

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ,
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ,
ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΕΓΚΑΘΕΤΟΥΣ,
ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟΥΣ...
ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ!!!

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ...!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 / 11 / 2011
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.130698
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Ε. Γιαννιουδάκη
Τηλέφωνο: 210-5232821/εσωτ. 359
Aριθμ.συσκ.τηλ/τυπίας: 210-8221149
e-mail: prosopikou@yyka.gov


ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α’/23-12-1985), άρθρο 8.
β. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 76/Α’/16-3-2000), άρθρα 26,42,και 128.
γ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-1999), άρθρα 13, 14 και 15.
δ. του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 154/Α’/7-9-2010)
ε. του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», (ΦΕΚ 170/Α’/25-6-2010).

2. Τις αποφάσεις:
α. αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π.οικ.139649/9-11-2010 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765/Β’/10-11-2010).
β. αριθμ. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.οικ.140687/10-11-2010 «Σύσταση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδική Γραμματεία Αθλητισμού και Διατροφής» Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1766/Β’/10-11-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.οικ.150250/30-11-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1878/Α’/1-12-2010).
3. Το από 26-10-2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής.
4. Την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της διατροφικής πολιτικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Συγκροτούμε Επιστημονική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής και ορίζουμε ως μέλη της τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Λινού Αθηνά, Ειδική Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων, ως Πρόεδρο

β. Χρούσο Γεώργιο, Καθηγητή-Διευθυντή της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ως Αντιπρόεδρο

γ. Βαμβούκα Αικατερίνη, Ειδική Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων

δ. Βαραγιάννη Παναγιώτη, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων
ε. Βαρδαραμάτου Κωνσταντίνα, Κοινωνιολόγο, ως μέλος
στ. Βελουδάκη Αφροδίτη, Επικοινωνιολόγο
ζ. Δάκου Αικατερίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
η. Δαρβίρη Χριστίνα, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών
θ. Δημητριάδη Γεώργιο, Καθηγητή Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
ι. Δημοσθενόπουλο Χάρη, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Βιολόγο
ια. Ζαμπέλα Αντώνη, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διατροφής του Ανθρώπου
ιβ. Καρατζά Μαρία, Παιδίατρο Ενδοκρινολόγο, Διευθύντρια Παιδο-ενδοκρινολογικού του Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ»
ιγ. Καφάτο Αντώνη, Παιδίατρο, Καθηγητή Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστήμιου Κρήτης
ιδ. Κοντογιάννη Μερόπη, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Λέκτορα Τμήματος Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
ιε. Κοντελέ Ιωάννα, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων που υπηρετεί στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ιστ. Κοτροκόη Κωνσταντίνο, Βοηθό Καθηγητή Βιοχημείας και Διατροφής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
ιζ. Κουκούλη Γεώργιο, Καθηγητή Ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Λάρισας
ιη. Κουλιέρη Αλεξάνδρα, Κλινικό Διαιτολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν.Α. Παίδων «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ιθ. Κουρέτα Δημήτριο, Καθηγητή στο Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
κ. Λεκκάκη Ιωάννη, Καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
κα. Λιονή Χρήστο, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
του Πανεπιστημίου Κρήτης
κβ. Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ
κγ. Μανιό Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
κδ. Μανωλαράκη Μανώλη, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Πρόεδρο της Ένωσης Διατροφολόγων-Διαιτολόγων Ελλάδας
κε. Μιχαλάκο Στέφανο, Παιδίατρο
κστ. Μπερτζελέτο Δημήτριο, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Γραμματέα της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας
κζ. Πανανή Περμανθία, Πρόεδρο των Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Ελλάδος
κη. Παπαβαγγέλη Χρήστο, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Νοσοκομειακών Διαιτολόγων
κθ. Παπαγεωργίου Άννα, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Επιστημονικό συνεργάτη του Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Ειδική Σύμβουλο του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
λ. Παπαδοπούλου-Αρβανίτη Νέλλυ, Εκπαιδευτικό Αγωγής Υγείας
λα. Παπαθανασίου Αστερούλα, Παιδίατρο Ενδοκρινολόγο, Διευθύντρια του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. Παίδων «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
λβ. Παύλου Ν. Κωνσταντίνο, Sc.D.FAAKPE, Ερευνητή Α’, Υπεύθυνο του Τμήματος Εργοφυσιολογίας/ Αθλητικής Διατροφής στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών του Ο.Α.Κ.Α.
λγ. Πούλια Καλλιόπη, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων
λδ. Ρίσβα Γρηγόρη, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Πρόεδρο Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγου
λε. Ρώμα Ελευθερία, Καθηγήτρια της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας του Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
λστ. Σιμοπούλου Άρτεμη, Ιατρό Καθηγήτρια, Πρόεδρο του «Center for Genetics, Nutrition and Health», Washington, D.C., Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.)
λζ. Τριχοπούλου Αντωνία, Ομότιμη Καθηγήτρια Διατροφής και Προληπτικής Ιατρικής
λη. Τσακνή Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας
λθ. Τσεμπερλίδη Νικόλαο, Πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)
μ. Τσιγαρίδα Ειρήνη, Γεωπόνο, Προϊσταμένη του Τμήματος Διατροφικής Πολιτικής του ΕΦΕΤ
μα. Φουσέκη Ευσταθία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
μβ. Φραγκιαδάκη Γεώργιο, Καθηγητή Διατροφής του ΤΕΙ Κρήτης
μγ. Χασαπίδου Μαρία, Καθηγήτρια Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
μδ. Χιώτη Δημήτριο, Παιδίατρο ενδοκρινολόγο, Πρόεδρο της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας για το Νεανικό Διαβήτη.

2. Έργο της Επιτροπής θα είναι:

- Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Διατροφής και της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Η υποβολή προτάσεων επί των προτεραιοτήτων για τη χάραξη Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής

- Ο καθορισμός των αναγκών για έρευνα, μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικά με ζητήματα πρόληψης χρόνιων νοσημάτων που συνδέονται με τη διατροφή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Αρχής


- Η εισήγηση μέτρων και προγραμμάτων-δράσεων για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και όλων των χρόνιων νοσημάτων που συνδέονται με τη διατροφή, τόσο στον παιδικό πληθυσμό, όσο και στον ενήλικο

- Η γνωμοδότηση για σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων, αναφορικά με τη διατροφή σε σχέση με την υγεία

- Η εισήγηση για τη σύνταξη ετήσιων αναφορών για όλα τα ζητήματα της διατροφής (επιπολασμός παχυσαρκίας, διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού, παρεμβάσεις, εκκρεμότητες κ.λ.π.)


3. Προς διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής και για την αποτελεσματικότερη
λειτουργία της, συγκροτούνται οι κάτωθι τέσσερις (4) θεματικές υποεπιτροπές:


α. Υποεπιτροπή Διατροφικής Αγωγής (πρωτογενής πρόληψη: σχολεία, τοπική κοινωνία: Δήμοι, Γηροκομεία, ΚΑΠΗ, Στρατός, Στρατιωτικές σχολές, Αστυνομικές σχολές)

β. Υποεπιτροπή Κλινικής Διατροφής (Εθνικό Διαιτολόγιο στα νοσοκομεία ανάλογα με τη νόσο)
-Κλινική διατροφή ενηλίκων
-Κλινική διατροφή παιδιών
-Κλινική διατροφή ειδικών-ευπαθών ομάδων

γ. Υποεπιτροπή Αξιολόγησης και Προώθησης του Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού

δ. Υποεπιτροπή για Τυποποιημένα Βιομηχανοποιημένα Τρόφιμα

Οι πιο πάνω υποεπιτροπές αποτελούνται από τα εξής μέλη της Επιτροπής:

I. Υποεπιτροπή Διατροφικής Αγωγής

Συντονιστής: Μανιός Ιωάννης
Αναπληρωτής: Λιονής Χρήστος


Μέλη:
Βαρδαραμάτου Κωνσταντίνα
Δαρβίρη Χριστίνα
Κοντελέ Ιωάννα
Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη
Μιχαλάκος Στέφανος
Μπερτζελέτος Δημήτριος
Παπαγεωργίου Άννα
Παπαδοπούλου Αρβανίτη Νέλλυ
Ρίσβας Γρηγόρης
Φουσέκη Ευσταθία

II. Υποεπιτροπή Κλινικής Διατροφής

Συντονιστές: Δημητριάδης Γεώργιος-Δάκου Αικατερίνη
Αναπληρωτές: Ρώμα Ελευθερία-Παπαβαγγέλης Χρήστος


Μέλη:
Δημοσθενόπουλος Χάρης
Καρατζά Μαρία
Κοντογιάννη Μερόπη
Κουκούλης Γεώργιος
Κουλιέρη Αλεξάνδρα
Λεκκάκης Ιωάννης
Πανανή Περμανθία
Παπαθανασίου Αστερούλα
Πούλια Καλλιόπη
Χιώτης Δημήτριος

III. Υποεπιτροπή Αξιολόγησης και Προώθησης του Ελληνικού ΔιατροφικούΠολιτισμού

Συντονιστής: Τριχοπούλου Αντωνία
Αναπληρωτής: Καφάτος Αντώνιος


Μέλη:
Βαραγιάννης Παναγιώτης
Βελουδάκη Αφροδίτη
Παύλου Κωνσταντίνος
Σιμοπούλου Άρτεμη
Φραγκιαδάκης Γεώργιος
Χασαπίδου Μαρία

IV. Υποεπιτροπή για Τυποποιημένα Βιομηχανοποιημένα Τρόφιμα

Συντονιστής: Ζαμπέλας Αντώνης
Αναπληρωτής: Τσιγαρίδα Ειρήνη


Μέλη:
Βαμβούκα Αικατερίνη
Κοτροκόης Κωνσταντίνος
Κουρέτας Δημήτριος
Μανωλαράκης Μανώλης
Τσακνής Ιωάννης
Τσεμπερλίδης Νικόλαος

4. Η επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές τουλάχιστον το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου και εκτάκτως, όταν κληθεί προς τούτο από την Πρόεδρο ή όταν το ζητήσει ο αρμόδιος Υφυπουργός ή η αρμόδια Δ/νση Διατροφής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επίσης, με απόφαση της Προέδρου μπορούν να ορίζονται μέλη της ως εισηγητές επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ενημερώνεται για τα πορίσματα από την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της επιτροπής, καθώς και από τους Συντονιστές της κάθε Υποεπιτροπής.

Η επιτροπή και οι υποεπιτροπές της βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα, εφόσον παρίσταται αριθμός μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου των μελών τους.

Οι αποφάσεις τους λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Τηρουμένων των διατάξεων του νόμου και της παρούσας, οι επιτροπές μπορούν να ρυθμίζουν αυτόνομα θέματα που αφορούν τη λειτουργία τους ή την ανάθεση τυχόν ειδικότερων καθηκόντων σε μέλη της.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης καθορίζονται από την Πρόεδρο, για την επιτροπή, και από τους συντονιστές, για τις υποεπιτροπές, που λαμβάνουν προς τούτο υπόψη τους και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη της επιτροπής και των υποεπιτροπών αντίστοιχα.


Η επιτροπή θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση.

5. Το έργο της επιτροπής θα υποστηρίζεται γραμματειακά από υπαλλήλους που θα οριστούν από την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής, με δικαίωμα ανανέωσης ή μεταβολής οποτεδήποτε κριθεί αυτό αναγκαίο.

7. Η παρούσα έχει έναρξη ισχύος από την κοινοποίησή της.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Διεύθυνση Προσωπικού-Δ(5)
5. Αναφερόμενους στην απόφαση
(δια της Ειδικής Γραμματείας
Διατροφής και Άθλησης
Κηφισίας 7
Τ.Κ. 115 23 Αμπελόκηποι)
6. Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής


ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΛΟΒΕΡ-DOS ΣΤΟ ΥΠΟΥΓΡΙΕΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ
ΟΤΙ ΠΙΟ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.