Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

πέφτουν οι μάσκες ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟ HIV/AIDS ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ...

Παραθέτουμε το κείμενο από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο οποίο σχετικά με τη δράση για την εκπαίδευση εκπαιδευτών για τον hiv/aids και τη διοργάνωση ημερίδων καθώς και εκπαιδευτικών δράσεων βρίσκουμε έκπληκτοι...

πολλά παράδοξα...
πολλά από αυτά που θα διαβάσετε τα κάνει το ΚΕΕΛΠΝΟ...
παράλληλα ο ρατσισμός είναι στα μεγαλεία του...
και η σπατάλη για ακόμα περισσότερες φιέστες...
θαυμάστε...

1) ότι μιλάει το ΥΥΚΑ για Ομάδες Υψηλού Κινδύνου...

2)
ότι την σχετική δράση την κάνει το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός!!!! και όχι ο σχετικός Οργανισμός ΚΕΕΛΠΝΟ με το αντίστοιχο γραφείο που συλλέγει τα στοιχεία πανελλαδικά !! παράλληλα Το Νοσοκομείο Α.Συγγρός είναι αυτό που εξετάζει και έχει ειδικευτεί στα ΣΜΝ (Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα) και όχι το Ν. Ευαγγελισμός
3) ότι χρειάζοντυαι 184.000,00 euro για δράση και μεταβαλλόμενη επιδημιολογική μελέτη τυ προφίλ του hiv/aids στο χώρο της Πρωτεύουσας!!! -παράλληλα γίνεται ένα άλλο ΕΣΠΑ άνω του 1.000.000 euro στην ίδια περιοχή για την επιδημιολογική μελέτη στην ίδια ομάδα στόχο στην ίδια περιοχή!!!! αλλά από την Ιατρική Σχολή Πάλι με την ίδια Αστική ΜΚΟ-

4) το κριτίριο επιλογής της Αστικής ΜΚΟ η οποία δέχτηκε να συμπεριληφθεί το όνομά της? Mάλλον δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα με τη ορολογία και τον χαρακτηρισμό της πράξης:"ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ " ....???


ρε παιδιά έχουμε κουραστεί

σας παραθέτουμε το κείμενο για του λόγου τοΑληθές


ΑΔΑ: Β44ΘΘ-Α34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΘΗΝΑ, 12/03/2012
Προς:
ΠΓΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Υψηλάντου 45-47

Α.Π. : 765
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΥΠΗ
Τηλέφωνο : 2131500771
Fax : 2131500751
Email : sstoupi@mou.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ " με κωδικό MIS 372835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Σελίδα 2 από 5

5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Αποφασίζει την Ένταξη της Πράξης "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ " στον Αξονα Προτεραιότητας "14 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας , Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3840/31.3.2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).
2. Την με αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησια¬κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει.
3. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 όμοιας Απόφασης.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1502/8.12.2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ¬γρά쬬μα¬τος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 4088/18/6/2008 όμοια Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, με σκοπό την
αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημ. & Ευρ. Δημόσιου Τομέα\30.6.2008),
5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
6. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α/7.9.2010).
7. Το Π.Δ. 96/2010 περί «Σύστασης Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170/Α/28.9.2010).
8. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/2009).
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ./ΓΠ152869/20-11-09 (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/26-11-09) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του κ. Ν. Πολύζου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ112/Α’/13-7- 2010).
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ(3-4)/ΓΠ.οικ 139649 (ΦΕΚ 1765/10-11-10) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9.14206/οικ.6.1967 (ΦΕΚ Β 1694/17-08-2009).
13. Την από 4.4.2008 1η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007- 2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
14. Την με αρ.πρωτ. 2429/02-09-2011 16η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007- 2013 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού».

15. Την με αρ. Πρωτ. 48/55/30-11-2011 πρόταση του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» και το συνημμένο σε αυτήν Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης πράξης

16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

1. Κωδικός Πράξης: 372835 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2. Κωδικός ΠΔΕ
Πράξης:
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2.2.Κωδικός Πράξης
3. Δικαιούχος: ΠΓΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
4. Κωδικός Δικαιούχου: 1083648 Ε0918
ΣΑ: 2012ΣΕ09180033
Σελίδα 3 από 5

Η προτεινόμενη πράξη αφορά τον επιστημονικό σχεδιασμό, υποστήριξη και εποπτεία για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή της Αθήνας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενεργητική ανεύρεση-αρχικό έλεγχο ειδικών πληθυσμιακών
ομάδων με αυξημένη πιθανότητα έκθεσης στη HIV λοίμωξη, την εξασφάλιση τεκμηρίωσης της διάγνωσης, την διασύνδεση τους με κέντρα εξειδικευμένης φροντίδας όσον αφορά την ατομική υγεία καθώς επίσης την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και η συνοδός αποτροπή νέων λοιμώξεων, επιτυγχάνεται με καινοτόμες πρακτικές, όπως η εκπαίδευση για την HIV λοίμωξη, η συμμετοχή των ασθενών στην παροχή φροντίδας, η λειτουργία ομάδων υποστήριξης για τους ΑΗΑ/PLWAH.

Παράλληλα, προβλέπεται επιδημιολογική έρευνα της (μεταβαλλόμενης τελευταία) επιδημιολογίας της HIV λοίμωξης στην ελληνική πρωτεύουσα, και πιο συγκεκριμένα, τους παράγοντες που σχετίζονται με αποδοχή ή όχι της εξέτασης για HIV λοίμωξη και τις δυσκολίες πρόσβασης στον έλεγχο της HIV και άλλων ΣΜΝ.

Ο σχεδιασμός δράσεων που απευθύνονται σε αυτούς τους υποπληθυσμούς -λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους και τις ιδιεταιρότητες τους- με σκοπό την πρώιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης και την διασύνδεσή τους με υπηρεσίες κλινικής φροντίδας, μπορούν να
συμβάλλουν στη μείωση του μέσου ιϊκού φορτίου στην κοινότητα και άρα στην
επιβράδυνση της εξάπλωσης των νέων λοιμώξεων.

Η προσέγγιση αυτών των πληθυσμών με την κατάλληλη μεθοδολογία, η διάχυση μηνυμάτων και η δυνατότητα για επιτόπια HIV διάγνωση μέσω κινητών μονάδων και άμεση διασύνδεση με μία ομάδα ολοκληρωμένης κλινικής φροντίδας, έχει την δυνατότητα να αυξήσει το ποσοστό των έγκαιρων διαγνώσεων και την παραμονή σε παρακολούθηση και θεραπεία.

Η παρούσα πράξη είναι συμπληρωματική με την πράξη με τίτλο «Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου της HIV λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου» η οποία υποβάλλεται στην παρούσα πρόσκληση με δικαιούχο την ΜΚΟ PRAKSIS.

6. Παραδοτέα πράξης:
Π.1.1: Μελέτη εξειδίκευσης της μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος
Π.1.2: Εκπόνηση τριών (3) οδηγών έγκαιρης διάγνωσης ομάδων στόχου (MSM, CSW, μετανάστες) και προτυποποίησης των υπηρεσιών υγείας
Π.1.3: Εκπόνηση οδηγού σχεδιασμού του προγράμματος διαλογής για τον HIV
Π.1.4: Συγγραφή σεναρίου διαφημιστικού σποτ και περιεχομένου ενημερωτικών εντύπων
Π.1.5: Επιστημονικός συντονισμός – Παροχή κατευθυντήριων γραμμών – Διασφάλιση ποιότητας έργου - Τριμηνιαίες αναφορές παρακολούθησης έργου
Π.1.6: Απολογιστική έκθεση έργου
Π.1.7: Οργάνωση 2 ημερίδων
Π.1.8: Απολογιστικές εκθέσεις οργάνωσης 2 workshop εκπαίδευσης και εποπτείας από επαγγελματίες υγείας, ομάδων υποστήριξης ασθενών και ομάδων προαγωγής της υγείας
Π.1.9: Ενημερωτικό υλικό προς υγειονομικό προσωπικό πρωτοβάθμιας περίθαλψης (έντυπο και CD εκπαίδευσης, οδηγός εκπαιδευομένου)
Π.1.10: Απολογιστική έκθεση workshop ενημέρωσης υγειονομικού προσωπικού εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
Π.1.11: Απολογιστική έκθεση workshop ενημέρωσης εκπροσώπων αρμόδιων για τον έλεγχο της HIV λοίμωξης φορέων τμημάτων
Π.1.12: Απολογιστική έκθεση workshop εκπαίδευσης εκπαιδευτών (ΤΟΤ) προσωπικού πρωτοβάθμιας περίθαλψης (για τον μη ειδικό)-έντυπο και CD-οδηγός εκπαιδευτών
Π.1.13: Απολογιστική έκθεση workshop εκπαίδευσης ασθενών και ατόμων της ομάδας στόχου ως expert patients & peer educators για την οργάνωση και λειτουργία ομάδων υποστηριξης (support groups) και ενημέρωσης προαγωγής της υγείας (peer education) στις μονάδες υγείας και την κοινότητα (έντυπο και CD)
Π.1.14: Αναλυτική έκθεση με συστάσεις για την εφαρμογή του μοντέλου «Θεραπεία ως Πρόληψη»/“Treatment as Prevention” στο Ελληνικό περιβάλλον
Σελίδα 4 από 5
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος, 5500,8004,8017,9010

Προγράμματα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού για την προάσπιση της δημόσιας υγείας (αγωγή υγείας) Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις
Διενέργεια γενικών και θεματικών Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης Παρεμβάσεις προστασίας Δημόσιας υγείας
Αριθμός 1.00
Αριθμός 1.00
Αριθμός 1.00
Αριθμός 1.00

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 24 (μήνες)
ΣΥΝΟΛΑ
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
184,617.99 184,617.99
i.χωρίς ΦΠΑ 159,769.02
ii.ΦΠΑ 24,848.97
Βάση Παραστατικων
Σύνολο (1) 184,617.99 184,617.99

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
184,617.99

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 184,617.99 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 184,617.99 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 184,617.99 ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές):

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 184,617.99 (ποσό σε ευρώ).

Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 84,617.99 (ποσό σε ευρώ)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0918
Φορέας ΣΑ: 1010500
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ09180033 (νέο έργο Π.Δ.Ε.)Π/Υ (1)

Σελίδα 5 από 5

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πολύζος Νικόλαος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
- Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας
- Δ/νση Οικονομικού/Τμήμα Π.Δ.Ε.
Αριστοτέλους 17 - 19, 10187 Αθήνα
• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- Διαχειριστική Αρχή Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Κοραή 4, ΤΚ 105 64, Αθήνα
• Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Εθνική Αρχή Συντονισμού
- Δ/νση Δημόσιων Επενδύσεων
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
- Αρχή Πιστοποίησης
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
• Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• ΕΥτΥΚΑ/ Προϊστάμενος, Προϊστάμενοι Μονάδων Α1, Α2, Β, Γ

Ξαναλέμε υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσεις τους Φίλους.

ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ την ΑΝΆΓΚΗ να διασφαλίσεις μέσα από το ΕΣΠΑ τη χρηματοδότηση
"των Δικών σου Παιδιών¨
αλλά....
ΕΛΕΟΣ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.