Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

28 Οκτωβρίου 2015: η ΠΟΥ δίνει στη δημοσιότητα τη νέα παγκόσμια αναφορά για τη φυματίωση.. Μια ακόμη ημέρα διεθνούς τρόμου και πολιτικής αδιαφορίας.Τoday  28 October- WHO has launched the new Global TB report.
Σημερα η ΠΟΥ εξέδωσε τη νέα Παγκόμσια αναφορά για τη φυματίωση.
.... Nevertheless, 1.5 million people died from TB in 2014.
1.5 εκατομμύρια άνθρωποι πέθανα απο φυματίωση το 2014.

Most of these deaths could have been prevented, according to the World Health Organization’s Global Tuberculosis Report 2015, which was released today in Washington, DC.
Οι περισσότεροι απο αυτους τους θανάτους θα μπορούσαν να προληφθούν σύμφωνα με την αναφορά.

To reduce TB’s overall burden, detection and treatment gaps need to be closed, funding shortfalls filled and new diagnostics, drugs and vaccines developed, according to the report.
Για να επιτευχθεί αυτό τα κενα στην ανίχνευση και τη θεραπεία πρέπει να κλείσουν, η χρηματοδότηση να ενισχυθεί και να αναπτυχθουν νέα διαγνωστικα μέσα, φάρμακα και εμβόλια,

Most of the improvement has come since 2000, the year the Millennium Development Goals [MDGs] were established. 
In all, effective diagnosis and treatment saved 43 million lives between 2000 and 2015, according to the report, the 20th in a series of annual evaluations produced by WHO.
Η περισσότερη βελτίωση έχει επιτευχθεί μετά το 2000 τη χρονιά που ανακοινώθηκαν οι στόχοι της χιλιετίας. 
Μεταξύ 200-2015 σώθηκαν 43 εκατομμύρια ζωές σύμφωνα με την αναφορά της ΠΟΥ. ....

Worldwide, TB incidence has fallen 1.5% per year since 2000, for a total reduction of 18%.
Παγκοσμίως η επίπτωση της ΤΒ έπεσε κατά 1.5% ανά έτος απο το 2000 με συνολική μείωση 18%. 

In 2014, TB killed 890 000 men, 480 000 women and 140 000 children. 
The disease ranks alongside HIV as a leading killer worldwide. 
Of the 1.5 million people killed by TB in 2014, 400 000 were HIV-positive. 
HIV’s total death toll in 2014 was estimated at 1.2 million, which included the 400 000 TB deaths among HIV-positive people.
Το 2014 η φυματίωση σκότωσε 890.000 άνδρες, 480.000 γυναίκες και 140.000 παιδιά. 
Με τη HIV λοίμωξη είναι ο κύριος δολοφόνος παγκοσμίως.  
Απο το 1.5 εκατομ. που πέθαναν απο ΤΒ το 2014 400.000 ήταν HIV θετικοί.
Ο συνολικός αριθμός θανάτων που αποδίδοτναι στην HIV λοίμωξη είναι 1.2 εκατομμύρια στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 400.000 θάνατοι απο ΤΒ. 

This year’s report describes higher global totals for new TB cases (9.6. million) than in previous years.
Αυτή τη χρονιά περιγράφονται υψηλότεροι αριθμοί νέων ΤΒ περιστατικών (9.6 εκατ) απο ότι τα προηγουμενα χρόνια.

More than half of the world’s TB cases (54%) occurred in China, India, Indonesia, Nigeria and Pakistan. 
Among new cases, an estimated 3.3% have multidrug-resistant TB [MDR-TB], a level that has remained unchanged in recent years.
Περισσότερες απο το 50% της φυματίωσης συνέβη στην Κινα, την Ινδονησία, τη Νιγηρία και το Πακιστάν. 
Μεταξύ των νέων περιστατικών 3.3% αφορουν σε πολυανθεκτική ΤΒ.

Detection and treatment gaps are especially serious among people with MDR-TB, which remains a public health crisis.’’. 
The three countries with the largest numbers of cases are China, India and the Russian Federation.
Τα διαγνωστικά και θεραπευτικά κενά είναι πολύ σημαντικά για τους ανθρώπους με MDR-TB που παραμένει κρίση δημόσιας υγείας...
Οι 3 χώρες με τα μεγαλύτερα νουμερα πουανθεκτικής ΤΒ είναι η Κινα, η Ινδία και η Ρωσσία.

Treatment is improving, with 77% of patients known to be co-infected with HIV and TB getting antiretroviral medicines in 2104.
Η θεραπεία βελτιώνεται με το 77% των ασθενών με συνυπάρχουσα HIV λοίμωξη να λαμβάνει και αντιρετροϊκή θεραπεία το 2014.

This shortfall amounted this year to US$ 1.4 billion of the US$ 8 billion needed to fully implement interventions.
Τα χρηματοδοτικά κενά  ανήλθαν αυτή τη χρονιά σε 1.4. δις με τα 8 δις να είναι αναγκαία για να οργανωθουν παρεβάσεις..

“Ending the TB epidemic is now part of the Sustainable Development Goal agenda” said Dr Eric Goosby, UN Special Envoy on Tuberculosis. 
“If we want to achieve it, we’ll need far more investment -- at a level befitting such a global threat. We’ll also need progress on universal health coverage and poverty alleviation. We want the most vulnerable communities worldwide to gain first, not last, in our efforts.”
Ο έλεγχος της ΤΒ επιδημίας είναι μέρος της ατζέντας της αειφόρου ανάπτυξης είπε ο Dr Eric Goosby, UN Special Envoy on Tuberculosis 
Εαν θέλουμε να το πετύχουμε θα χρειαστουμε επενδύσεις καθώς και πρόοδο στην παγκόσμια υγειονομική κάλυψη και την αντιμετώπιση της φτώχειας. Θελουμε οι πιό ευάλωτες ομάδες να είναι οι πρώτες που κερδίζουν απο τις προσπάθειές μας 

More information at www.who.int/tb

TAG Response to the Release of the World Health Organization’s 2015 Global Tuberculosis Report
October 28, 2015

"In 1993, the World Health Organization declared TB a global emergency. The new data in the WHO's 2015 Global Tuberculosis Report show that all the promises made to end the TB epidemic since 1993 have been hollow.
Το 1993 η ΠΟΥ κήρυξε τη φυματίωση παγκόσμια κρίση. Τα νεα δεδομένα της παγκόσμιας αναφοράς της ΠΟΥ το 2015 δείχνουν οτι όλες οι υποσχέσεις που δόθηκαν το 1993 ήταν κενες.

In 2014, 9.6 million people fell ill with TB, and 1.5 million died of it, making TB the world’s leading infectious killer—surpassing HIV.
Το 2014 9.6 εκατομμύρια αρρώστησαν απο ΤΒ, 1.5 εκατομ πέθαναn κάνοντας τη ΤΒ μεγαλύετεο δολοφόνο απο τον HIV

We have made no progress in reducing the incidence of multidrug-resistant TB (MDR-TB), with nearly half a million people developing MDR-TB in 2014, only one-fourth of them detected, and even fewer started on treatment.
Δεν κάναμε καμμιά πρόοδο στη μείωση της επίπτωσης της MDR-TB με περίπου μισό εκταομμύριο να  αναπτύσσουν πολυανθεκτική ΤΒ το 2014 μόνο το ¼ να έχει εντοπισθεί και ακόμη λιγότεροι να έχουν ξεκινήσει θεραπεία. 

We’re in this dire situation because the vigorous community response, massive research effort, and political leadership that distinguished the response to HIV are utterly absent from TB. 
Ειμαστε σ’αυτή την κατάσταση γιατί η απάντηση της κοινότητας, η ερευνητική προσπάθεια και η πολιτική πρωτοβουλία που ξεχώρισε την απάντηση στον HIV πραγματικά απουσιάζουν απο τη φυματίωση. 

In the fight to end HIV, we’re now saving 15 million lives per year and averting millions of new infections thanks to a three-decades-long community mobilization, multibillion-dollar research effort, and political commitment to ending the HIV epidemic. 
Στη μάχη κατά του HIV σώζουμε σήμερα 15 εκατομ. Ζωές/ανά έτος και αποτρέπουμε εκατομμύρια νέων λοιμώξεων χάρις σε 30 χρόνια κινητοποίησης της κοινότητας, πολλά εκατομμύρια $ που δόθηκαν στην έρευνα και στην πολιτική απόφαση να δοθεί ένα τέλος στην HIV επιδημία. 

In TB research, we invested the bare minimum required to develop a few new tools, but not enough to distribute them to people in need. 
We trained a generation of scientists in TB research, but then didn’t provide the funding required for them to conduct the truly transformational research required to end the TB epidemic.
Στην ερευνα για τη φυματίωση, επενδύσαμε το ελάχιστο που χρειάζεται για να αναπτυχθουν νέα εργαλεία αλλά οχι αρκετά για να τα δώσουμε σε όσους τα χρειάζονται. 
Εκπαιδεύσαμε γενεές επιστημόνων στη φυματίωση αλλά δεν τους χρηματοδοτήσαμε για να διεξάγουν την έρευνα που χρειάζεται για να δοθεί ένα τέλος στην επιδημία της ΤΒ. 

We called for new research and efforts to improve the detection and treatment of pediatric TB, but then failed to fund them. 
Global leaders’ half-hearted response has enabled TB to overtake AIDS as the world’s leading cause of death from an infectious disease.
Καλέσαμε για νέες έρευνες με στόχο τη βελτίωση της ανίχνευσης και θεραπείας της ΤΒ των παιδιών αλλά δεν τις χρηματοδοτήσαμε. 
Η με μισή καρδιά απόκριση των ηγετών του κόσμου έκανε τη φυματίωση να υπερτερεί ως προς το AIDS ως η κύρια λοιμώδης αιτία θανάτου παγκοσμίως. 

TB is preventable and curable, but unless we act now, it will continue to sicken and kill millions, increasingly drug-resistant forms of TB will continue to spread, and we will continue to spend billions of dollars in a failing effort to control it. 
Η ΤΒ μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί αλλά αν δεν δράσουμε τώρα, θα εξακολουθήσει να αρρωσταινει και να σκοτώνει εκατομμύρια, οι πολυανθεκτικές μορφές της, θα εξακολουθήσουν να διασπείρονται και θα συνεχίσουμε να ξοδεύουμε εκατομμύρια δολλαρίως σε μια αποτυχημένη προσπάθεια ελέγχου της. 

As the top funder of TB research, the only large country within reach of eliminating TB, and a leader in the global TB response, the United States must commit to ending this epidemic. 
The White House has announced a plan to combat drug-resistant TB. 
We urge President Obama to adopt and fund it.”
Ως ο κύριος χρηματοδότης της έρευνας για την ΤΒ οι ΗΠΑ πρέπει να δεσμευθούν για την προσπάθεια να μπεί ένα τέλος σ’αυτή την επιδημία. 
Ο Λευκός Οίκος ανακοινωσε ένα σχέδιο καταπολέμησης της ανθεκτικής ΤΒ. 
Καλουμε τον Πρόεδρο Obama να το υιοθετήσει και να το χρηματοδοτήσει..

...........................................................

Στην Ελλάδα η πολυανθεκτική ΤΒ αρχίζει να δείχνει τα δόντια της ενώ τα περιστατικά φυματίωσης αυξάνουν δραματικά στις φυλακές και στα κέντρα κράτησης, φιλοξενίας κλπ. 

Η χώρα δεν έχει σχεδιο δράσης για τη φυματίωση και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το νόσημα έχουν εξαντληθεί στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αλλά και να κινητοποιήσουν τις αρχές. 

Χρηματοδότηση δεν υπάρχει και οι πολυεθνικές εταιρείες δεν ενδιαφέρονται καθώς τα πρωτεύοντα αντιφυματικά είναι φθηνά..

Στην προσπάθειά μας να ξυπνήσουμε την πολιτεία οργανώσαμε μια ημερίδα. 

Η κινητοποίηση της Περιφέρειας Αττικής είναι παρήγορη και ελπίζουμε κάπως να προχωρήσει. 

Η πολιτεια οφείλει να κινηθεί πριν η χώρα γεμίσει με σανατόρια πολυανθεκτικής φυματίωσης θυμίζοντας άλλους καιρους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.