Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Το Υπουργείο Υγείας αλλάζει τους εκπροσώπους του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη συγκρότηση της επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου περί εκδιδομένων ατόμων και οίκων ανοχής,
Βρήκαμε στο Διαύγεια την παρακάτω ανακοίνωση.

την παραθέτουμε και είμαστε έτοιμ@ για να ακούσουμε τις προτάσεις? των νεοφώτιστων!
και να σας τις παραθέσουμε..

Να σημειώσουμε ότι:
καλά είναι να μάθουμε ποιές είναι οι τέσσερεις κυρίες που αποχωρούν:
-οι δύο κυρίες Δ.Παρασκευά και Β.Κοντέ
είναι από το Γραφείο Hiv/aids και ΣΜΝ αντίστοιχα

και 
-οι κυρίες Γ. Νικολοπούλου κ Α.Ζησούλη από το γραφείο των Ηπαττιτίδων του Ίδιου οργανισμού, του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Μέχρι τότε
Καλή σας ανάγνωση

.......................
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,20/ 9 / 2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.84724
ΣΧΕΤ.:81345
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Ε. Γιαννιουδάκη
Τηλέφωνο: 213 2161817
Fax: 210 5231305
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΘΕΜΑ
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.64756/4-12-2012 απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου περί εκδιδομένων ατόμων και οίκων ανοχής
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 76/Α’/16-3-2000), άρθρα 26,42,και 128.
2. Τις αποφάσεις:
α. αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π.οικ.77909/9-8-2012 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2354/Β/23-8-2012). 
β. αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.64756/4-12-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με περιεχόμενο τη συγκρότηση Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου περί εκδιδομένων ατόμων και οίκων ανοχής (Α.Δ.Α. Β455Θ-ΒΨ8), 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις αριθμ. 
ΔΥ1δ/Γ.Π.107258/11-12-2012 (Α.Δ.Α. Β4ΜΟΘ-ΧΝ0), 
ΔΥ1δ/Γ.Π.23203/8-4-2013 (Α.Δ.Α. ΒΕΑΦΘ-1ΨΝ),
ΔΥ1δ/Γ.Π.69779/23-7-2013 (Α.Δ.Α. ΒΛ4ΑΘ-2Μ2) και 
ΔΥ1δ/Γ.Π.73433/19-8-2013(Α.Δ.Α. ΒΛΩΥΘ-9ΝΨ) και ισχύει. 
3. Τα αριθμ. οικ.16544/29-8-2013 και οικ.16960/10-9-2013 έγγραφα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.64756/4-12-2012 απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 
και ορίζουμε ως μέλη της επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου περί εκδιδομένων ατόμων και οίκων ανοχής, 
τους κατωτέρω εκπροσώπους του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.):
α. Τσιόδρας Σωτήριος, Λοιμωξιολόγος, εκπρόσωπος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε
αντικατάσταση της Παρασκευά Δήμητρας, 
με αναπληρωτή του τον Κωστόπουλο Λάζαρο, Ιατρό
σε αντικατάσταση της Κοντέ Βασιλείας, ομοίως.
β. Λυρή Χρυσούλα, Νομική Σύμβουλος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 
σε αντικατάσταση των κ.κ.
Νικολοπούλου Γεωργίας και Ζησούλη Αναστασίας.
2. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων λήγει με τη λήξη θητείας και των άλλων μελών
της επιτροπής.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει.
Εισηγητής: Ευγενία Γιαννιουδάκη....................... ......
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Προϊστ. Τμήματος: Μαρία Μιχάκου ............................
Προϊστ. Δ/νσης: Σοφία Παράσχου-Γεωργούδη ............
Προϊστ. Γεν. Δ/νσης: Φιλομήλα Ραϊδου .....................
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
(μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊστ. Γεν .Δ/νσης Δ/κής Υποστήριξης και Τεχν. Υποδομών
5. Γραφείο Προϊστ. Γεν Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Δημ. Υγιεινής, Τμήμα Α’.
2. Γραμματέα της Επιτροπής,
κ. Γκαρέτσου, Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής,
(προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής).
3. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Αναφερόμενους στην απόφαση)
4. Διεύθυνση Προσωπικού-Δ(3).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.