Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Comorbidities and HIV / Συνοδά νοσήματα και HIV

People living with HIV who have access to antiretroviral therapy (ART) are living longer and healthier lives. 
Οι άνθρωποι που ζουν με HIV που έχουν πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία ( ART ) ζουν περισσότερο και υγιέστερα.

The clinical management of such patients is evolving towards a new spectrum of comorbidities.
Η κλινική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, εξελίσσεται προς ένα νέο φάσμα συνοδών νοσημάτων.

Current antiretroviral medications have improved side effect profiles and afford new opportunities for ART optimization and toxicity management. 
Η τρέχουσα αντιρετροϊκή θεραπεία (τα νέα φάρμακα) έχει βελτιώσει το προφίλ των παρενεργειών και  παρέχει νέες ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση ART (ΑντιΡετροίκήΘεραπεία) και τη διαχείριση της τοξικότητάς τους.

There is a greater awareness of increased risks of certain comorbidities than HIV-uninfected individuals. 
Υπάρχει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των αυξημένων κινδύνων από ορισμένα συνοδά νοσήματα από ότι θα ήταν σε μη HIV+άτομα. 

Diseases of the cardiovascular system, kidneys, liver, cognitive function, malignancies, and metabolic bone disease appear to be more common among HIV-infected patients. 
Ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος, των νεφρών, του ήπατος, γνωστική λειτουργία, κακοήθειες και μεταβολική νόσος των οστών φαίνεται να είναι τα πιο κοινά προβλήματα μεταξύ των ασθενών με HIV λοίμωξη.
 
Certain infections continue to be a significant cause of comorbidities in such patients, including viral hepatitis and human papilloma virus; yet new agents to treat hepatitis C virus (HCV) infection will dramatically alter the prognosis of coinfected individuals. 
Ορισμένες λοιμώξεις εξακολουθούν να αποτελούν μια σημαντική αιτία ως συνοδά νοσήματα σε αυτούς τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων την ιογενή ηπατίτιδα και τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων΄ ακόμη οι νέοι παράγοντες για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C ( HCV) θα αλλάξουν δραματικά την πρόγνωση των μολυσμένων και από αυτή, ατόμων. 

There is a growing appreciation for the importance of considerations of mental health, as well as sexual and reproductive health.
Υπάρχει μια αυξανόμενη εκτίμηση για τη σημασία του προβληματισμού της ψυχικής υγείας, των ασθενών αυτών, καθώς και για τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική τους υγεία.

Overall, the goal of care is to help people living with HIV to age as healthy as possible. 
Συνολικά, ο στόχος της φροντίδας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV στην πάροδο των ετών να ζούν όσο το δυνατόν υγιέστερα.

Integrating the disease prevention and management of this wide range of issues will be a challenge to clinicians and HIV support services
Η ενσωμάτωση της πρόληψης των ασθενειών και η διαχείριση αυτού του ευρεύως φάσματος των θεμάτων, θα είναι μια πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς και υπηρεσίες υποστήριξης των ατόμων με HIV.  

Healthcare providers caring for people living with HIV must be knowledgeable not only about HIV treatment but also about the management of other comorbidities in the context of HIV.
Οι παροχείς υγειονομικής περίθαλψης φροντίδα για τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV θα πρέπει να είναι γνώστες, όχι μόνο σχετικά με τη θεραπεία του HIV, αλλά και για τη διαχείριση των άλλοι συνυπάρχοντες νοσημάτων στο πλαίσιο της HIV Λοίμωξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.