Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση Κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 7 / 6 / 2012
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 57977

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Ε. Γιαννιουδάκη
Τηλέφωνο : 210-5232821/εσωτ. 359
Fax : 210-8221149
e-mail : syllogika@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4ΛΡΘ-Θ73

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 26,42 και 128 του Π.Δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 76/Α/10-3-2000).

2. Το άρθρο 5 του από 15-12-2011 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση «Κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας».

3. Την αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π.οικ.139649/9-11-2010 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ 1765/Β/10-11-2010).

4. Την αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.42346/23-4-2012 απόφαση με περιεχόμενο το διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 202/ΥΟΔΔ/23-4-2012).

5. Το αριθμ. 1274/1-6-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε την, προβλεπόμενη από το άρθρο 5 του από 15-12-2011 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ 
του Υ.Υ.Κ.Α. και 
του Δήμου Αθηναίων για τη υλοποίηση 
«Κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας», 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με έδρα την Αθήνα, αποτελούμενη από τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Καλλιόπη Γιαννοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρος,
με αναπληρωτές της την Ελένη Πετροπούλου Λαμπάκη, Δ/ντρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων και
τον Αλέξη Οικονομίδη, συνεργάτη σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

β. Φωτεινή Κουλούρη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., με αναπληρώτριά της
την Παρασκευή Παρασκευοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων της ίδιας Δ/νσης.

γ. Κωνσταντίνος Σύρρος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υ.Υ.Κ.Α.,
με αναπληρώτριά του την Φωτεινή Καλύβα, ιατρό Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. της ίδιας Δ/νσης.

δ. Βάγια Τσακατάρα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α.,
με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Ψαρόβαρκα, Προϊστάμενο του Τμήματος Ευπαθών Ομάδων της ίδιας Δ/νσης.

2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της υλοποίησης του αναφερομένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. 
Η Κοινή Επιτροπή θα καταθέτει διμηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης και εισηγήσεις στο Επιχειρησιακό Συμβούλιο.

3. Γραμματέας της Κοινής Επιτροπής ορίζεται
ο κ. Σάββας Κιτίδης, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Πρόνοιας).

4. Η θητεία των μελών της Κοινής Επιτροπής ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου του Κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης και για το χρόνο που διατηρούν τη θέση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αναφερόμενους στην απόφαση
(για τους εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, δια του ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου)

ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Αθηναίων
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
κ. Καμίνη
Αθηνάς 63
Πλατεία Κοτζιά
Τ.Κ. 105 52 Αθήνα

ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διατροφής και Άθλησης
4. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων
5. Δ/νση Προσωπικού- Τμήμα Δ΄(5)

ΑΔΑ: Β4ΛΡΘ-Θ73
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/%CE%924%CE%9B%CE%A1%CE%98-%CE%9873

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.