Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

Συγκρότηση Επιχειρησιακού Συμβουλίου για την παρακολούθηση υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση Κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

Σας παρουσιάζουμε την παρακάτω απόφαση του ΥΥΚΑ
Υπάρχουν ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΠΩΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ..ειδικά τώρα...?
--------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Αθήνα, 7 / 6 / 2012
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 57980

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Ε. Γιαννιουδάκη
Τηλέφωνο : 210-5232821/εσωτ. 359
Fax : 210-8221149
e-mail : syllogika@yyka.gov.g

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 26,42 και 128 του Π.Δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 76/Α/10-3-2000).

2. Το άρθρο 4 του από 15-12-2011 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση «Κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας».

3. Την αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π.οικ.139649/9-11-2010 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ 1765/Β/10-11-2010).

4. Την αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.42346/23-4-2012 απόφαση με περιεχόμενο το διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 202/ΥΟΔΔ/23-4-2012).

5. Το αριθμ. 1274/1-6-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου του Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε το, προβλεπόμενο από το άρθρο 4 του από 15-12-2011 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ 
του Υ.Υ.Κ.Α. και 
του Δήμου Αθηναίων 
για την υλοποίηση «Κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Υ.Υ.Κ.Α. και του Δήμου Αθηναίων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας»,
Επιχειρησιακό Συμβούλιο, με έδρα την Αθήνα, αποτελούμενο από τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Αντώνιος Δημόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας,
με αναπληρώτριά του την Αθηνά Κύρλεση, Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υ.Υ.Κ.Α.

β. Δημήτριος Μπαλασόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας,
με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υ.Υ.Κ.Α.

γ. Σωτήριος Ζώτος, Ειδικός Γραμματέας Διατροφής και Άθλησης,
με αναπληρώτριά του την Κωνσταντίνα Μαρινάκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, του Υ.Υ.Κ.Α.

δ. Γεώργιος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων, 
ως Πρόεδρος του Επιχειρησιακού Συμβουλίου,
με αναπληρωτές του ανά Τομέα Δράσης,
την Καλλιόπη Γιαννοπούλου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,
τον Γεώργιο Αποστολόπουλο,Πρόεδρο του Κέντρου Υποστήριξης και Αλληλεγγύης του Δ.Α.,
την Παναγιώτα Ψαράκη, Πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και
τον Φίλιππο Δραγούμη, Πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ».

2. Αντικείμενο του Επιχειρησιακού Συμβουλίου είναι ο σχεδιασμός στρατηγικής με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση του αναφερόμενου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εισηγείται κατευθυντήριες οδηγίες στην, οριζόμενη από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, Επιτροπή Παρακολούθησης, σχετικά με κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την εκτέλεση του έργου του Πρωτοκόλλου και την επίλυση κάθε διαφοράς τυχόν ανακύπτουσας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικής με τον τρόπο εφαρμογής του.

3. Γραμματέας του Επιχειρησιακού Συμβουλίου ορίζεται η Ροδάνθη Μπακοβασίλη, η
οποία υπηρετεί στο ιδιαίτερο Γραφείο του Δημάρχου.

4. Η θητεία των μελών του Επιχειρησιακού Συμβουλίου ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου του Κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης και για το χρόνο που διατηρούν τη θέση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αναφερόμενους στην απόφαση (για τους εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, δια του ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου)

ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Αθηναίων
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
κ. Καμίνη
Αθηνάς 63
Πλατεία Κοτζιά
Τ.Κ. 105 52 Αθήνα

ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διατροφής και Άθλησης
4. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων
5. Δ/νση Προσωπικού-

Τμήμα Δ΄(5)
ΑΔΑ: Β4ΛΡΘ-5ΡΨ

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstatic.diavgeia.gov.gr%2Fdoc%2F%25CE%25924%25CE%259B%25CE%25A1%25CE%2598-5%25CE%25A1%25CE%25A8&ei=1tjRT9SPGumM0AXk45mtBA&usg=AFQjCNFratXVUlQ3awHFEfXBR8gqfWoXQg&sig2=hsgq4ZSt6DkDLvNmjnEsGQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.