Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

ΘΕΜΑ:Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε Αλλοδαπούς και Ανασφάλιστους.

ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ (ΛΟΒΕΡ-DOS) ΑΠΟ ΠΡΙΝ
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΠΕ ΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΠΕ ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
http://www.yyka.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/1196-praktika-synenteykshs-typoy-02-05-2012

ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ..

ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ 

ΤΟ ΚΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕ ΩΣ ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ.
-------------------------------------------------------------.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                          Αθήνα, 02/05/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                        Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
         ΠΡΟΣ
                                                                             ΤΟΥΣ κ.κ.ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
   ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΩΝ
                                                                              ΕΣΥ (ΜΕΣΩ ΔΥΠΕ)

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2

ΘΕΜΑ:Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε Αλλοδαπούς και Ανασφάλιστους.

ΣΧΕΤ: 1) Η Υπ΄ αριθ. 139491/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1747/Β/30.11.06).
2) Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152/Α/30-7-2008).
3) Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α/22-11-2010).
4) Π.Δ. 220/2007 (ΦΕΚ 251/Α/13-11-2007).
5) Ο Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/23-8-2005).

Προκειμένου να επιτευχθεί έλεγχος, περιορισμός και εξορθολογισμός των δαπανών στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας, δεδομένου ότι δεχόμαστε μεγάλο κύμα μεταναστών, παρακαλούμε να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

Mε την παραπάνω σχετική ΚΥΑ έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις , τα κριτήρια και οι διαδικασίες πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας για
τους ανασφάλιστους και οικονομικά αδυνάτους πολίτες (Έλληνες και Αλλοδαποί).

Ειδικότερα:

1. Διεθνής Σύμβαση περί της Νομικής Κατάστασης των Προσφύγων, υπογραφείσα στη Γενεύη την 28.7.1951 και κυρωθείσα με το ΝΔ 3989/1959 (Α΄201), ορίζει στο άρθρο 1Α παράγραφος 2 (όπως η
κάθε πρόσωπο, το οποίο «συνεπεία δικαιολογημένου φόβου διώξεωςδιάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης της 31-1-1967, κυρωθέντος με τον ΑΝ 1968 Α΄125 ) ότι ως «πρόσφυγας» νοείται, μεταξύ άλλων, και λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας, της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή λόγω του φόβου τούτου δεν επιθυμεί να απόλαυση της προστασίας της Χώρας ταύτης».

2. Το άρθρο 23 του ΝΔ3989/1959 (Κύρωση Πολυμερούς Σύμβασης Νομικής Κατάστασης Προσφύγων) ορίζει ότι η Ελλάδα υποχρεούται να επιφυλάσσει στους νόμιμα διαμένοντες πρόσφυγες μεταχείριση όμοια με αυτήν που επιφυλάσσει στους πολίτες της, όσον αφορά την πρόνοια και συνδρομή που παρέχει το Δημόσιο, όπως προσδιορίζονται από το εθνικό δίκαιο και τα οποία θα πρέπει να ερμηνεύονται ευρέως.

3. Το άρθρο 15 του ΠΔ 266/1999 (Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους) αναφέρει ότι η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται δωρεάν σε αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια με την προϋπόθεση ότι είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι και ανήκουν σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες:

α) Έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως πρόσφυγες.


β) Έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητος η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.


γ) Έχει εγκριθεί η παραμονή τους για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει.

4. Το άρθρο 29 του Π.Δ. 96/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 ορίζει ότι «οι δικαιούχοι του καθεστώτος διεθνούς προστασίας », δηλ. τα πρόσωπα που έχουν αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές, είτε ως πρόσφυγες είτε ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, «έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη με τους όρους που έχουν για τους έλληνες πολίτες».

5. Οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του Π.Δ. 114/2010 ορίζουν ρητά ότι «τα δικαιώματα των αιτούντων, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εξομοιώνονται με αυτά των δικαιούχων επικουρικής προστασίας ».

6. Το άρθρο 14 του Π.Δ. 220/2007 προβλέπει ότι στους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς «παρέχεται δωρεάν η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, με την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι».

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κατηγορίες των εν λόγω αλλοδαπών είναι οι εξής τέσσερις:

α) αναγνωρισμένοι πρόσφυγες,


β) αιτούντες άσυλο αλλοδαποί,


γ) δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και


δ) υπαχθέντες στο καθεστώς προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.Μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό για την εν λόγω παροχή είναι για κάθε μία από τις άνω κατηγορίες αντίστοιχα:

(α) η «άδεια παραμονής αλλοδαπού», καθώς και η «άδεια παραμονής μελών οικογενείας αλλοδαπού», διαρκείας πέντε 5 ετών

(β) το «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή σχετικό» υπηρεσιακό σημείωμα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο εκδοθέν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από το οποίο προκύπτει η υποβολή του αιτήματος ασύλου

(γ) και (δ) «άδεια παραμονής αλλοδαπού»,
(όπου, κατά κανόνα, τίθενται η σφραγίδα «Επικουρική προστασία» ή «Ανθρωπιστικό Καθεστώς» αντίστοιχα),
ή
«ειδικό δελτίο υπό ανοχή αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας», διετούς 2 διάρκειας.

Ειδικότερα, η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει:

α) Εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των κρατικών περιφερειακών ιατρείων και διενέργεια παρακλινικών, ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων.
 

β) Παροχή φαρμάκων με συνταγή ιατρού υπηρετούντος στα ιδρύματα του προηγούμενου εδαφίου, θεωρημένη από το Διευθυντή της κλινικής.

Η νοσοκομειακή περίθαλψη ισχύει για νοσηλεία σε κλινική της Γ΄ θέσεως των κρατικών νοσοκομείων.

Το ΠΔ 266/99,καθώς και το Π.Δ. 220/2007, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των Π.Δ. 96/2008 και 114/2010, αναγνωρίζοντας, προφανώς, το ευάλωτο της καταστάσεως των προσφύγων και γενικότερα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των αιτούντων άσυλο προέβλεψαν δωρεάν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατ΄ αρχήν υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων εξ΄ αυτών, χωρίς ωστόσο στην πράξη να τίθενται προϋποθέσεις οικονομικού χαρακτήρα.

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές, όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και για ανήλικα παιδιά, ασυνόδευτα ή μη για τα οποία σε κάθε περίπτωση (έκτακτη ή μη) και ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς και γενικότερα την τυχόν έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων, πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.


Στην εν λόγω διαδικασία, πλην των ανωτέρω ρητά αναφερομένων κατηγοριών, δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι μη νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί.
 

Ρητή και μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα περιστατικά που προσέρχονται ως επείγοντα και αφορούν σε απειλητικές για τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις, που εισάγονται από το ΤΕΠ κάθε Νοσοκομείου.
 

Επίσης, τα προσερχόμενα άτομα που έχουν μολυνθεί από HIV η άλλα λοιμώδη νοσήματα εφόσον χρήζουν θεραπευτικής αγωγής και μέχρι σταθεροποίησης της υγείας τους.
 

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη κατά περίπτωση δαπάνη από τους ιδίους, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ.
 

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των Διοικητών των Νοσοκομείων εποπτείας σας.
 

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να προβαίνουν σε έλεγχο για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Εσωτ.διανομή

Γρ.κ.Υπουργού
Γρ.κκ.Υφυπουργών
Γρ.κκ.Γεν.Γραμματέων
Γρ.κκ.Προισταμένων Γεν.Δ/νσεων
Δ/νση Ψυχικής Υγείας
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Υ4α/3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.