Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»


Στην υγειονομιική διάταξη ΠΟΥ αναρτήθηκε στο ΥΥΚΑ την 1η Απριλίου 2012:
που ακολουθεί και φτιάχθηκε με αφορμή την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και Αιτία την Ανικανότητα των πολιτικών να διαχειριστούν τη Νομοθεσία και να ξεκαθαρίσουν:

τι είναι
ΕΡΓΑΣΙΑ, παράνομη/ανασφάλιστη,
τι είναι
ΠΟΡΝΕΙΑ, παράνομη ή νόμιμη, και ΦΥΣΙΚΑ
την ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, παράνομη/ νόμιμη
δε συζητάω ΔΕ, για τον ορισμό του τι είναι θύμα Smyggling ή TRAFFICKING...
τα λάθη από Υγειονομικά, Συντακτικά μέχρι Συνταγματικά βγάζουν μάτι ...
όπως λέει ο λαός...

Για παράδειγμα στο άρθρο 1
η παράγραφος:

13. Οι μετανάστες που ελέγχονται για τα παραπάνω αναφερόμενα νοσήματα και εφόσον δεν νοσούν από αυτά ή έχουν θεραπευθεί εφοδιάζονται με ειδικό πιστοποιητικό υγείας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το ΥΥΚΑ και περιλαμβάνει:

α) υπηκοότητα,

β) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,

γ) ακριβή ημερομηνία και χρόνος γέννησης,

δ) φωτογραφία,

ε) αποτυπώματα,

στ) διεύθυνση κατοικίας.

είναι ενδεικτική... της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τους...

Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε παραπάνω τη διάταξη..

Μπορείτε διαβάζοντάς το να μετρήσετε τις αντοχές σας...........................................................................................................................................
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'),

2. Τις διατάξεις του Ν. 3991/2011: Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Παγκόσμιου Οργαν.Υγείας (ΦΕΚ Α΄ 162).

3. Τις διατάξεις του α.ν. 2520/1940 (Α΄ 273).

4.Την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού.

5.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Λοιμώδη νοσήματα και έλεγχος

1. Λοιμώδη νοσήματα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία θεωρούνται τα νοσήματα που ορίζονται είτε ρητώς από το ΚΕΕΛΠΝΟ, είτε με παραπομπή σε ισχύουσες ρυθμίσεις Διεθνών Κανονισμών Υγείας που αποδέχεται η χώρα μας (όπως ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός-InternationalHealthRegulations), καθώς και τα λοιμώδη νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

2. Τα νοσήματα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία είναι ιδίως:

α) Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα που απαιτούν για τον περιορισμό της μεταδόσεως τους απομόνωση ή περιορισμό (καραντίνα) όπως αυτή αποφασίζεται με ειδική εντολή του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Τα νοσήματα αυτά είναι:

Πανδημική γρίπη,

SARS,

Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί,

Χολέρα,

Διφθερίτιδα,

Ενεργός φυματίωση,

Πανώλη,

Ευλογιά,

Κίτρινος πυρετός.

β) Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα που αποτελούν ιατρικό επείγον με διεθνή υγειονομική σημασία σύμφωνα με τα κριτήρια που απαιτούνται από τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (International Health Regulations).

Τα νοσήματα αυτά είναι ιδίως:

Ενεργός φυματίωση,

Ελονοσία,

Πολιομυελίτιδα από φυσικό τύπο ιού (wildtype),

Ενεργός σύφιλη η οποία είναι στο στάδιο της μετάδοσης,

Ενεργός λέπρα η οποία είναι στο στάδιο της μεταδόσεως,

Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (lymphogranulomaVenereum),

Βουβωνικόκοκκίωμα (granuloma inguinale /Donovanosis),

Μαλακό έλκος (chancroid),

Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί

Όλα τα ανωτέρω νοσήματα μπορεί να τροποποιούνται, προστίθενται ή αφαιρούνται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

3. Για τα ανωτέρω νοσήματα καθιερώνεται έλεγχος των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

Ειδικά για το HIV, HBV,HCV θα υπάρχει ειδικός έλεγχος για τα εκδιδόμενα άτομα που στερούνται του προβλεπόμενου βιβλιαρίου υγείας, καθώς και για τα άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών.

Στην περίπτωση δε που οι αλλοδαποί έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα περιορίζονται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.

Σε κάθε περίπτωση για τους ελέγχους και τα λαμβανόμενα μέτρα εφαρμόζονται οι οικείες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

4. Το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεί την αρμόδια αρχή που παρέχει τεχνογνωσία και καθορίζει τη διαδικασία που αφορά την εξέταση των μεταναστών από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλέψεις που Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

5. Εκπονούνται ολοκληρωμένα προγράμματα που αφορούν τους πληθυσμούς μεταναστών με χρήση κριτηρίων αυξημένου κινδύνου για την μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων επικίνδυνων για την Δημόσια Υγεία μετά από πρόταση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τις ως άνω ασθένειες εντάσσονται ιδίως οι προερχόμενοι από χώρα που ενδημούν τέτοια νοσήματα ή όσοι είναι εκδιδόμενα πρόσωπα που στερούνται βιβλιαρίου υγείας ή είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ή διαβιούν σε οικίες ή άλλους χώρους όπου δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι υγιεινής (συμπεριλαμβανομένων και των αστέγων).

6. Επιβάλλεται καταρχήν υποχρέωση υγειονομικής εξέτασης και περιπτώσεως συντρεχούσης περαιτέρω εμβολιαστικής κάλυψης, νοσηλείας και θεραπευτικής αγωγής των προσώπων που πάσχουν από τα προαναφερόμενα νοσήματα.

Επίσης επί ενδείξεων απομόνωσης επιβάλλεται περιορισμός-καραντίνα.

Για τα θέματα αυτά εφαρμόζονται ιδίως οι αντίστοιχες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η εμβολιαστική κάλυψη καθορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Ενδεικτικά αναφέρεται εμβολιασμός κατά της Πολιομυελίτιδας, Φυματίωσης ή και εμβολιασμός κατά της Πανδημικής Γρίπης.

7. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει διαρκώς τις αρμόδιες Υπηρεσίες στα σημεία εισόδου στη χώρα, για τις χώρες που ενδημούν λοιμώδη νοσήματα και παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για τις ομάδες υψηλού κινδύνου ως προς τα νοσήματα αυτά και κάθε σχετικό θέμα.

8. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα τμήματα υγείας περιφερειών της χώρας υποχρεούνται να δημιουργήσουν ειδικούς χώρους για απομόνωση, περιορισμό-καραντίνα και νοσηλεία, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς ιατρικής αντιμετώπισης και φύλαξης των νοσηλευομένων.

9. Απαγορεύεται η απασχόληση ατόμων που πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται δια της διατροφικής αλυσίδας σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής.

10. Οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές παροχής υπηρεσιών Υγείας παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΥΚΑ.

11. Οι αστυνομικές αρχές παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή στις περιπτώσεις απομόνωσης, περιορισμού-καραντίνας, νοσηλείας και θεραπευτικής αγωγής που κρίνεται επιβεβλημένη λόγω κινδύνου της δημόσιας Υγείας, είτε στη μεταφορά, είτε στη φύλαξη κατά τη νοσηλεία.

12. Οι αρμοδιότητες των λοιπών κυβερνητικών οργάνων και Υπηρεσιών για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων δεν θίγονται.

13. Οι μετανάστες που ελέγχονται για τα παραπάνω αναφερόμενα νοσήματα και εφόσον δεν νοσούν από αυτά ή έχουν θεραπευθεί εφοδιάζονται με ειδικό πιστοποιητικό υγείας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το ΥΥΚΑ και περιλαμβάνει:

α) υπηκοότητα,

β) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,

γ) ακριβή ημερομηνία και χρόνος γέννησης,

δ) φωτογραφία,

ε) αποτυπώματα,

στ) διεύθυνση κατοικίας.


Άρθρο 2

Εργασία

1. Ως εργασία ή απασχόληση για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης νοείται οποιοδήποτε καθεστώς εργασιακής σχέσης, εξαρτημένης ή μη, ή σύμβασης έργου, με μετανάστες είτε έχουν δηλωθεί και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε είναι μετανάστες χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα.

2. Οι εργοδότες ή κύριοι έργου ατόμων κατά την ανωτέρω παράγραφο είναι υποχρεωμένοι να απασχολούν εργαζομένους που είναι εφοδιασμένοι με το πιστοποιητικό υγείας της παραγράφου 12 του άρθρου 1.

3. Οι εργοδότες όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν κάθε περιστατικό εργαζομένου ή εν γένει απασχολούμενου που έχει πιθανώς μολυνθεί από τα νοσήματα του άρθρου 1 και να μεριμνούν αμελλητί για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων ή την παραπομπή του εργαζόμενου σε κατάλληλες υγειονομικές υπηρεσίες.

4. Ο υπεύθυνος του ιατρείου, ο θεράπων γιατρός, ο υπάλληλος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και κάθε άλλος υγειονομικός που περιέρχεται στην αντίληψή του παράβαση των παραγράφων 2 και 3 ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και τον υπεύθυνο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας και τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ.

5. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος είναι

η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας, η Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, όπως το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), το ΣΔΟΕ και το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο έλεγχος της απασχόλησης ατόμων μέσα στις ιδιοκτησίες των εργοδοτών ή κυρίων του έργου, ορίζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 3

Χώροι διαβίωσης

Η κατοικία πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια των ενοίκων και στη σωματική και ψυχική υγεία των ενοίκων.

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται:

α. Οι κύριοι ή οι νομείς κτιρίων και λοιπών χώρων διαμονής που λειτουργούν υπό συνθήκες που μπορεί να προκαλείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία υποχρεούνται να ενεργήσουν για την άμεση αποβολή των διαμενόντων εφόσον προς τούτο έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές, ανεξάρτητα αν οι χώροι αυτοί έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή έχουν καταληφθεί παράνομα.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι για παραβάσεις της παρούσας διάταξης.

β. Χώροι που χρησιμοποιούνται για τη διαμονή ατόμων, προσωρινοί ή μη, πρέπει να διαθέτουν υγιεινή ύδρευση και αποχέτευση, επαρκή φωτισμό (φυσικό και τεχνητό) και αερισμό, αποχωρητήριο με λεκάνη από υλικό ανθεκτικό, λείο και αδιαπότιστο, η οποία θα συνδέεται με υδραυλικό σύστημα καθαρισμού (καζανάκι) και λουτήρα – ντουζιέρα για την ατομική καθαριότητα.

Επιπλέον, θα διαθέτει νιπτήρα με υγιεινή ύδρευση και αποχέτευση.

Σε κάθε άτομο θα αντιστοιχεί κρεβάτι με καθαρά στρώματα και κλινοσκεπάσματα.

Σε κάθε άτομο πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον 4 τ.μ. επιφάνειας χωρίς να υπολογίζονται οι χώροι κοινής χρήσης (μπάνιο, κουζίνα).

Οι τοίχοι του οικήματος θα πρέπει να είναι καθαροί και στεγανοί, προκειμένου να αποκλείεται η δημιουργία υγρασίας.

Επίσης, το δάπεδο θα πρέπει να είναι από υλικό που θα αποκλείει τη συγκέντρωση υγρασίας, λείο κι αδιαπότιστο.

γ. Οι πόρτες και τα παράθυρα του οικήματος πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εσωτερικών χώρων από εξωτερικούς κινδύνους, υγειονομικής ή μη φύσεως (παράσιτα, έντομα, τρωκτικά, ζώα, κακόβουλες ενέργειες κ.ά.)

δ. Εάν ο χώρος διαθέτει κουζίνα, πρέπει να υπάρχει επαρκής ύδρευση και αποχέτευση, καθώς επίσης και να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και το μαγείρεμα των τροφίμων.

ε. Η μέριμνα για την καταλληλότητα και τη συντήρηση όλων των ανωτέρω αναφορικά με το οίκημα, καθώς επίσης και η καθαριότητα των χώρων και η αποκομιδή και εναπόθεση των απορριμμάτων στους κάδους των Δήμων, βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον νομέα.

στ. Απαγορεύεται η διαμονή ατόμων σε κτίσματα τα οποία προορίζονται κι έχουν αδειοδοτηθεί αρμοδίως για άλλες χρήσεις, όπως υπόγειες αποθήκες, γκαράζ κ.ά., εκτός κι εάν οι χώροι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως οίκημα προς διαμονή ατόμων, εφόσον αυτό πιστοποιηθεί από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

Άρθρο 4

Κυρώσεις – Τελικές διατάξεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας τιμωρούνται κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4025/2011.

Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΣΕΥΥΠ. Οι ως άνω υπηρεσίες μπορεί να λειτουργούν σε συνεργασία ή και αυτόνομα.

Οι αστυνομικές αρχές παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:

http://www.yyka.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/1127-ygeionomikh-diataksh-rythmiseis-poy-aforoyn-ton-periorismo-ths-diadoshs-loimodwn-noshmatwn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.