Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Υπ΄ αριθ. 139491/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1747/Β/30.11.06)Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτι

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΩΝ
ΕΣΥ (ΜΕΣΩ ΔΥΠΕ)

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΘΕΜΑ:Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα
ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε Αλλοπαδούς και Ανασφάλιστους.
ΣΧΕΤ: Η Υπ΄ αριθ. 139491/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1747/Β/30.11.06)
Προκειμένου να επιτευχθεί έλεγχος, περιορισμός και εξορθολογισμός των δαπανών στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας, δεδομένου ότι δεχόμαστε μεγάλο κύμα μεταναστών, παρακαλούμε να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:
Mε την παραπάνω σχετική ΚΥΑ έχουν καθοριστεί οι προυποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας για τους ανασφάλιστους και οικονομικά αδυνάτους πολίτες (Έλληνες και Αλλοδαποί).

Ειδικότερα:

1. Διεθνής Σύμβαση περί της Νομικής Κατάστασης των Προσφύγων, υπογραφείσα στη Γενεύη την 28.7.1951 και κυρωθείσα με το ΝΔ 3989/ 1959 (Α΄201), ορίζει στο άρθρο 1Α παράγραφος 2 (όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης της 31-1-1967, κυρωθέντος με τον ΑΝ 1968 Α΄125) ότι ως «πρόσφυγας» νοείται, μεταξύ άλλων, και
κάθε πρόσωπο, το οποίο «συνεπεία δικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή
πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας, της οποίας έχει
την υπηκοότητα και δεν δύναται ή λόγω του φόβου τούτου δεν επιθυμεί να απόλαυση της προστασίας της Χώρας ταύτης».

2. Το άρθρο 23 του ΝΔ3989 /1959 (Κύρωση Πολυμερούς Σύμβασης Νομικής Κατάστασης Προσφύγων) ορίζει ότι η Ελλάδα υποχρεούται να επιφυλάσσει στους νόμιμα διαμένοντες πρόσφυγες μεταχείριση όμοια με αυτήν που επιφυλάσσει στους πολίτες της, όσον αφορά την πρόνοια και συνδρομή που παρέχει το Δημόσιο, όπως προσδιορίζονται από το εθνικό δίκαιο και τα οποία θα πρέπει να ερμηνεύονται ευρέως.

3. Το άρθρο 15 του ΠΔ 266/1999 (Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους) αναφέρει ότι η ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται δωρεάν σε αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτειαμε την προϋπόθεση ότι είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι και ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες:

α) Έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως πρόσφυγες.

β) Έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητος η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

γ) έχει εγκριθεί η παραμονή τους για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει.
Μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό για την εν λόγω παροχή είναι για κάθε μία από τις άνω κατηγορίες αντίστοιχα (α) το δελτίο ταυτότητας
πρόσφυγα (β) υπηρεσιακό σημείωμα αιτούντος άσυλο αλλοδαπού και το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και (γ) το ειδικό δελτίο
παραμονής αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς λόγους.

4. Α. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει:

α) Εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των κρατικών περιφερειακών ιατρείων και διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων.

β) Παροχή φαρμάκων με συνταγή ιατρού υπηρετούντος στα ιδρύματα του προηγούμενου εδαφίου, θεωρημένη από το Διευθυντή
της κλινικής.

4. Β. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περίθαλψη περιλαμβάνει νοσηλεία
σε κλινική της Γ΄ θέσεως των κρατικών νοσοκομείων.
Το ΠΔ 299/99, αναγνωρίζοντας, προφανώς, το ευάλωτο της καταστάσεως των προσφύγων προέβλεψε δωρεάν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατ’ αρχήν υπέρ των οικονομικά
ασθενέστερων εξ΄ αυτών, χωρίς ωστόσο στην πράξη να τίθενται προϋποθέσεις οικονομικού χαρακτήρα.

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν από έχουν
εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Εξαιρούνται τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές, όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και για ανήλικα παιδιά, από το ΤΕΠ του κάθε Νοσοκομείου για έκτακτο – επείγον ή/και λοιμώδες περιστατικό.

Στην εν λόγω διαδικασία δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι
μη νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί.
Ρητή και μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα περιστατικά που
προσέρχονται ως επείγοντακαι αφορούν σε απειλητικές για
τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις, που εισάγονται από το ΤΕΠ κάθε Νοσοκομείου.

Επίσης, τα προσερχόμενα άτομα που έχουν μολυνθεί από HIV
η άλλα λοιμώδη νοσήματα εφόσον χρήζουν θεραπευτικής
αγωγής και μέχρι σταθεροποίησης της υγείας τους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη
κατά περίπτωση δαπάνη από τους ιδίους, με βάση την
εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των
Διοικητών των Νοσοκομείων εποπτείας σας.
Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να προβαίνουν σε έλεγχο για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Εσωτ.διανομή
Γρ.κ.Υπουργού
Γρ.κκ.Υφυπουργών
Γρ.κκ.Γεν.Γραμματέων
Γρ.κκ.Προισταμένων Γεν.Δ/νσεων
Δ/νση Ψυχικής Υγείας
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Υ4α/3
ΑΔΑ: 4ΑΜΞΘ-ΚΒΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.