Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Aριθμ. Υ1/ΓΠ/104254/11 (ΦΕΚ 2109 Β/21-9-2011) : Μέτρα προστασίας από την ελονοσία.

το αυγό του φιδιού έχει και νομικό πλαίσιο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 8 του Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ Α΄/273) «Περί υγειονομικών διατάξεων», όπως σήμερα ισχύει.
2. Το Ν. 356/1974 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄) «Περί κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων».
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3370/2005 ΦΕΚ Α΄/176/11.7.2005 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και Λοιπές Διατάξεις».
6. Τη με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ. 93443/18.8.2011 εγκύκλιο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους», [επί της σχετικής υπ’ αριθμ. 139491/06 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1747/Β΄/30.11.2006].
7. Την επιτακτική ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη μετάδοση της ελονοσίας που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
8. Το γεγονός ότι για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή προστασία της δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν καθολική η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και προληπτικής θεραπείας όπου απαιτείται στα άτομα που ζουν και εργάζονται υπό οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και ιδίως στη γεωργία και τουρισμό σε όλες περιοχές όπου παρατηρήθηκαν κρούσματα ελονοσίας.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι εργοδότες ή κύριοι έργου ατόμων που διαβιούν και εργάζονται σε όλες τις περιοχές όπου παρατηρήθηκαν κρούσματα ελονοσίας, είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν κάθε περιστατικό εργαζομένου ή εν γένει απασχολούμενου που έχει πιθανώς μολυνθεί και να μεριμνούν για τη χορήγηση της συνιστώμενης θεραπείας (άμεσα επιβλεπόμενη θεραπεία, dot) με φαρμακευτική αγωγή που θα εγκρίνει του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γραπτή εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

2. Ως εργασία ή απασχόληση για τους σκοπούς της παρούσης εννοείται οποιοδήποτε καθεστώς εργασιακής σχέσης, ή σύμβασης έργου, εξαρτημένης και μη, ορισμένου ή αορίστου, και στους τομείς της γεωργίας, τουριστικών υπηρεσιών είτε έχουν δηλωθεί και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε είναι μετανάστες χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα. Οι εργοδότες ή κύριοι του έργου, είναι υποχρεωμένοι να εξετάζονται για εισαγόμενα νοσήματα και αυτοί και οι απασχολούμενοι από αυτούς.

3. Υπεύθυνοι για την χορήγηση της άμεσα επιβλεπό-μενης θεραπείας στους εργοδότες, κυρίους του έργου και εργαζομένους θα είναι το υγειονομικό προσωπικό (π.χ. γιατρός, νοσηλεύτρια) από το αρμόδιο υγειονομικό κατάστημα της περιοχής (π.χ. Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου, παθολογικές μονάδες, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας, Περιφερικά Ιατρεία) αναλόγως των δυνατοτήτων τους, καθώς και γιατροί και λοιπό προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Άρθρο 2

1. Σε περίπτωση κατά την οποία άτομο που περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρνείται να πράξει τα ως άνω, ο υπεύθυνος του ιατρείου ή ο θεράπων γιατρός και κάθε άλλος υγειονομικός που περιέρχεται το γεγονός στην αντίληψη του ή υπάλληλοι του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ενημερώνουν αμελλητί τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της Περιφέρειας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και τον υπεύθυνο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας και τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ.

2. Αρμόδια όργανα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας, η Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά και άλλες αρχές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ιδίως το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), το ΣΔΟΕ. Ιδίως μπορούν να ελέγχουν την απασχόληση ατόμων μέσα στις ιδιοκτησίες των εργοδοτών ή κυρίων του έργου, όπως ορίζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3. Κατά τα λοιπά προβλέπεται η διαδικασία των διατάξεων του Α.Ν. 2520/1940, όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 3

1. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γραπτή εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ θα λάβει όλα τα επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της ελονοσίας σε συνεργασία με τοπικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιδιώτες γιατρούς και με άλλους αρμόδιους φορείς που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο

2. Ο χρόνος επιβολής των μέτρων εξαρτάται από το εκάστοτε συγκεκριμένο περιστατικό. Μπορεί να ληφθούν και πρόσθετα γενικά μέτρα που θα εισηγηθεί γραπτώς το ΚΕΕΛΠΝΟ και θα εγκρίνει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Σε αυτές τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 1, με εισαγγελική παραγγελία επιβάλλεται η υποχρεωτική εξέταση και κατά περίπτωση θεραπεία των ατόμων, μετά από αίτηση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

4. Τα άτομα που έχουν εξετασθεί ή έχουν λάβει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή θα εφοδιάζονται με ειδικό ιατρικό πιστοποιητικό από τον θεράποντα γιατρό. Σε περίπτωση μεταναστών χωρίς έγγραφα θα πρέπει οπωσδήποτε η πιστοποίηση να φέρει και την φωτογραφία του ατόμου που έχει λάβει θεραπεία.

Άρθρο 4

Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμων υπό οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ανεξαρτήτως αν έχει νόμιμα δηλωθεί ή αν πρόκειται για μετανάστες χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα, οι με οποιαδήποτε σχέση εργοδότες ή εργολάβοι ή κύριοι του έργου είναι υπόχρεοι και για δική τους εξέταση και για να υποβάλλουν σε έλεγχο και θεραπεία όλα τα άτομα που με οποιοδήποτε τρόπο απασχολούν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι παραβαίνουν την άμεση επιτέλεση του καθήκοντός τους, με το να μη δηλώσουν όλους τους εργαζομένους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή να μη δηλώνουν την όποια μεταβολή διαμονής ή κατοικίας τους, ή δεν πειθαρχούν στις διατάξεις της παρούσας με πράξη ή παράλειψη, από πρόθεση ή από αμέλεια, υπέχουν τις κυρώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Α.Ν. 2520/1940, καθώς και χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματός τους και τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν και δεν εξετάζονται ή δεν υποβάλλονται σε αγωγή, αν οι πράξεις τους δεν στοιχειοθετούν και άλλα βαρύτερα αδικήματα.

Η επιβολή των ανωτέρω προστίμων και όλη η διαδικασία είσπραξης αυτών θα γίνεται από τις προαναφερόμενες ελεγκτικές αρχές και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.